นิพนธ์ เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำ แจกที่ดินทำกินให้ปชช.กว่า 400 ครอบครัว น้ำตาซึม หลังรอคอยมายาวนาน ที่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

นิพนธ์ เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำ แจกที่ดินทำกินให้ปชช.กว่า 400 ครอบครัว น้ำตาซึม หลังรอคอยมายาวนาน ที่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

 

ที่หอประชุมอำเภอหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้แก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำกินในชุมชนในลักษณะแปลงรวมตามนโยบายของรัฐบาลและ คทช.ในพื้นที่ป่าสวนแห่งชาติ “ป่าดงใหญ่” พร้อมมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน
โดยมีนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายณรงค์ สืบตระกูล รองอธิบดีกรมที่ดิน ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน นายอำเภอหัวตะพาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนให้การตอนรับ

นายนิพนธ์ กล่าวว่า โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนเป็นนโยบายรัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มุ่งเน้นการจัดที่ดินทากินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมด้วยการจัดที่ดินในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชน เป็นการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้มีนโยบายให้แต่ละจังหวัดดำเนินการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ

“ขอให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดงใหญ่” สมุดประจำตัวที่ได้รับในวันนี้ จะเป็นหลักประกันว่าสามารถทำประโยชน์และอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยความสบายใจ มีความมั่นคงในการถือครองที่ดินเป็นโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มผลผลิต และยกระดับคุณภาพชีวิตของท่านและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิตามกฎหมาย ขอให้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด รวมทั้งเงื่อนไขที่จะต้องถือปฏิบัติที่ปรากฏในสมุดประจำตัวโดยเคร่งครัด” นายนิพนธ์กล่าว

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ (คทช.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนในลักษณะแปลงรวมในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดงใหญ่” ท้องที่ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 448 ราย 534 แปลง เนื้อที่รวม ประมาณ 681 ไร่ 2 งาน 76.89 ตารางวา สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดให้ประชาชนที่รับการคัดเลือกอนุญาตครอบครองทำประโยชน์ จำนวน 317 ราย 382 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 518 ไร่ 62.81 ตารางวา สำหรับที่ดินดังกล่าวผู้ครอบครองทำประโยชน์ สามารถนำขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้เพื่อรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ และเป็นมรดกตกทอดให้กับทายาท แต่ไม่สามารถนำจำนองได้

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed