ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน จชต.สร้างเด็กสายอาชีพกว่า1,000 คน สู่ตลาดแรงงาน พร้อมเปิดโอกาสเด็กนอกระบบการศึกษา เตรียมป้อน แรงงานฝีมือกว่าหมื่นคนที่สนใจสู่ตลาดนิคมอุตสาหกรรมจะนะที่จะเกิดขึ้น

ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน จชต.สร้างเด็กสายอาชีพกว่า1,000 คน สู่ตลาดแรงงาน พร้อมเปิดโอกาสเด็กนอกระบบการศึกษา เตรียมป้อน แรงงานฝีมือกว่าหมื่นคนที่สนใจสู่ตลาดนิคมอุตสาหกรรมจะนะที่จะเกิดขึ้น

 

 


ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมอบศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินการฝึก อาชีพในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและตลาดแรงงาน ในพื้นที่


ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 -2563 ได้ดำเนินการฝึกอาชีพมาแล้วจำนวน 6 รุ่น มีผู้เข้าร่วมการฝึกอาชีพทั้งสิ้นจำนวน 1206 คน มีผู้สำเร็จการฝึกอาชีพจำนวน 1,031 คน คิดเป็นร้อยละ 85.48 และมีงานทำ จำนวน 421 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการคือผู้ที่สำเร็จการศึกษาฝึกอาชีพพระราชทานมีงานทำ มีรายได้เพื่อเลี้ยงตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผู้เข้าฝึกอาชีพ 86 คน สำเร็จหลักสูตร จำนวน76 คน คิดเป็นร้อยละ 90.69 นอกจากนี้ยังได้มอบวัสดุอุปกรณ์ แก่ผู้ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี เพื่อนำไปการประกอบอาชีพ จำนวน 31คน


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า คนที่สำคัญที่ภาครัฐจะต้องดูแลเป็นพิเศษ คือคนที่ขาดโอกาสทางสังคม ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องทำให้กลุ่มคนเหล่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานทำ มีรายได้ สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ และประสบความสำเร็จในชีวิต หากเยาวชนกลุ่มนี้จบหลักสูตรจะเกิดความภูมิใจที่ทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จ และเข้าสู่กระบวนการตลาดแรงงานที่รัฐบาลรองรับให้กับคนในพื้นที่ คือเมืองต้นแบบที่4 จะนะหรืออุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ซึ่งรองรับตำแหน่งงานหลายอัตรา ถ้าอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในอนาคต

ด้านนายซุลกิฟลี เฮงบารู ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ ให้สัมภาษณ์ว่า ว่า ตนเองได้ศึกษาอยู่ในหลักสูตรช่างซ่อมจักรยานยนต์ซึ่งในหลักสูตรนี้ได้มีการสอนให้ตนได้เรียนรู้และฝึกทักษะต่างๆ ทั้งระบบที่เราไม่มีพื้นฐานมาก่อน ซึ่งตนจะนำเอาความรู้ที่ได้รับไปเหล่านี้กลับไปต่อยอดเป็นอาชีพโดยการเปิดร้านเป็นของตนเองที่บ้านซึ่งคิดว่ามีความพร้อม100% ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ ศอ.บต. และศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานที่ได้ให้การสนับสนุนจนจบหลักสูตร ทำให้เยาวชนที่ขาดโอกาสมีที่ยืนอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ

 


ด้านผู้ปกครองของนายมูฮัมหมัดวาริด อาแว ให้สัมภาษณ์ว่า รู้สึกดีใจที่บุตรได้เรียนจบหลักสูตรในวันนี้ ต้องขอบคุณ ศอ.บต.ที่มีโครงการฝึกอาชีพ ที่ได้สร้างโอกาสทางการศึกษา อย่างต่อเนื่องซึ่งบุตรเป็นเด็กเรียนดี และนอกจากนี้วัสดุอุปกรณ์ที่ศอ.บต.ได้มอบให้ก็จะนำไปต่อยอดเป็นอาชีพในครอบครัว และหลังจากนี้หากมีตลาดที่จะรองรับก็สนใจจะไปสมัคร และจะเปิดร้านซ่อมรถเป็นของตัวเอง เพื่อได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป

ทั้งนี้ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 3 ศูนย์ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลานราธิวาส ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในจังหวัดนั้นๆ โดยมีสาขาที่เรียนดังนี้สาขาช่างก่อสร้าง สาขาช่างไฟฟ้าและสาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ เพื่อเปิดให้เยาวชนนอกระบบการศึกษาและขาดโอกาสได้เข้ามาฝึกอาชีพตามความถนัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้มีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตนเองครอบครัวและการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการต่อไป นอกจากนี้ศอ.บต.ได้สนับสนุนเครื่องมือที่จำเป็นในการประกอบอาชีพและประสานผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มช่องทางในการทำงานอีกด้วย

 

นายปรีชา สถิตเรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed