ศอ.บต. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก เร่งสร้างพื้นที่เป้าหมาย 40 พื้นที่ให้มีความยั่งยืนในทุกมิติ

ศอ.บต. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก เร่งสร้างพื้นที่เป้าหมาย 40 พื้นที่ให้มีความยั่งยืนในทุกมิติ

 


ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 ศอ.บต. นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมติดตามการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ของเจ้าหน้าที่ประสานงานสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กระดับอำเภอในพื้นที่ 3 จังหวัดและ4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 106 คน โดยมี นายอุทัย ศรีสังข์ นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมและการพูดคุยสันติสุข กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

 


นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ท่านคือบุคลากรที่เป็นส่วนหน้าของ ศอ.บต.รับทราบปัญหาของพื้นที่ได้อย่างดีและเชื่อว่าการดำเนินงานส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ประสานงานสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กระดับอำเภอของ ศอ.บต.จะเป็นกลไกสำคัญที่จะประสานงาน เชื่อมโยงระหว่าง ศอ.บต.กับชุมชน/หมู่บ้านในการดำเนินงาน และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการขับเคลื่อนด้วยการร่วมมือกับองค์กรภาคประชาลังคมในการพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดการมีส่วนร่วมให้มากที่สุด และเชื่อว่าเมื่อเกิดการมีส่วนร่วมทั้ง 4 ส่วน ประกอบด้วย

ศอ.บต.ที่เป็นเจ้าภาพหลัก องค์กรภาคประชาสังคม แกนนำชุมชน และเจ้าหน้าที่ประสานงานสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ที่มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องประมาณ 1 ถึง 2 ปี จะทำให้พื้นที่เป้าหมาย 40 พื้นที่สามารถมีความเข้มแข็งและขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างแน่นอน
โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการขับเคลื่อนพื้นทีสันติสุขขนาดเล็กร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม การรายงานผลความก้าวหน้าการทำเวทีรับฟังปัญหาในพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก เพื่อนำความคิดเห็นต่างๆ มาปรับแก้ไขในแต่ละพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนตอบสนองความต้องการของประชาชนให้สามารถเพิ่มพื้นที่ที่มีคุณภาพของชุมชน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการเปิดรับฟังปัญหา อุปสรรค์การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ประสานงานสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กระดับอำเภอ เพื่อปรับแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้มากที่สุด

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed