นิพนธ์ มอบนโยบาย ศูนย์ความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) เตรียมพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 64 กำชับทุกภาคภาคี ลดปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน ควบคู่ การควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

นิพนธ์ มอบนโยบาย ศูนย์ความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) เตรียมพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 64 กำชับทุกภาคภาคี ลดปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน ควบคู่ การควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด และให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุ โดยนายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เข้าร่วมประชุม

นายนิพนธ์ กล่าวว่า “อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จึงได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาลสำคัญ การประชุมวันนี้คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ซึ่งดำเนินการภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” มุ่งเน้น 5 มาตรการสำคัญ ได้แก่

มาตรการด้านการบริหารจัดการ , มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม , มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ , มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 – 21 ธันวาคม 2563 โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนและกิจกรรมการรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม – 11 มกราคม 2564 เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง ควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ทางถนนในระดับพื้นที่ โดยใช้กรอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 เป็นแนวทางการดำเนินงาน ให้รณรงค์เข้มข้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน”

ทั้งนี้ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง. ผ่านกลไกของท้องที่ควบคุม ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการมาตรการเชิงรุก “เคาะประตูบ้าน” ป้องปราม และตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนภายในชุมชน ใช้กลไก “ด่านครอบครัว” โดยให้สมาชิกในครอบครัวคอยเฝ้าระวัง ตักเตือนสมาชิกในครอบครัวให้ร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน ศปถ.ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลช่วงเทศกาลปีใหม่ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2561- 63) มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้จังหวัดและอำเภอที่มีความเสี่ยงหามาตรการ แนวทางการลดปัจจัยเสี่ยงให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาในพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอที่มีความเสี่ยงสูง จะต้องกำหนดมาตรการพิเศษในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด รวมทั้งต้องทำควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อีกด้วย

นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้มีการหารือเพื่อแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงได้แก่ การใช้ความเร็วสูงของรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเส้นทางที่มีปริมาณรถน้อยทำให้ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมใช้ความเร็วสูงขึ้น อีกปัจจัยหนึ่งคือ จุดตัดทางรถไฟในพื้นที่ชุมชนต่างๆ โดยต้องดำเนินการหารือร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆเพื่อกำหนดวิธีการแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยสิ่งสำคัญที่จะลดความเสี่ยงทั้ง2ปัจจัยดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม คือ พฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนเอง เพราะเมื่อเกิดเหตุในแต่ละครั้งจะมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

 

You may have missed