นราธิวาส-เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนจากพายุโซนร้อน โนอึล

ศบภ.ร.151 ฝึกเพื่อให้พร้อม กรณีเกิดภัยพิบัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเวลาและสถานการณ์ ในการช่วยเหลือประชาชน

 


ณ ร.151 พัน.1 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พ.ท.ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผบ.ร.151 พัน.1 เป็นประธาน การตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ แนะนำเพิ่มทักษะการพายเรือยาง รวมถึงตรวจสภาพความพร้อม ด้านบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

พร้อมปฏิบัติงานร่วมในการสนับสนุนส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ในการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติจากพายุโซนร้อน “โนอึล” ในระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2563


ด้าน พ.ท.ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผบ.ร.151 พัน.1ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ให้กำลังพลได้เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและทันเวลาต่อเหตุการณ์ เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกิจกรรม พร้อมยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรณีเกิดภัยพิบัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเวลาและสถานการณ์ ในการช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น ทั้งนี้ ได้จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการซักซ้อมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย กรณีอุทกภัย เพื่อให้เกิดความชำนาญของผู้ปฏิบัติและสร้างการรับรู้ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และให้เกิดความเชื่อมั่น สร้างความอบอุ่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่หากมีภัยพิบัติเกิดขึ้น


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

You may have missed