ศอ.บต.ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานของสภาสันติสุขตําบล

ศอ.บต.ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานของสภาสันติสุขตําบล

 


ที่ โรงแรมญันนะตี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานของสภาสันติสุขตําบล ตามโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1 โดยมีนายธัชชัยอุบลไพศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสังคมจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ภาคส่วนราชการที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในตำบล ผู้ปกครองท้องที่ในตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และปราชญ์ชาวบ้าน กว่า 150 คนเข้าร่วม

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่าความคาดหวังที่สำคัญของ ศอ.บต. คือการสร้างสันติสุขในระดับตำบลให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สภาสันติสุขตำบล 282 ตำบล สามารถที่จะบริหารจัดการพัฒนาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในตำบล ภายใต้แผนพัฒนาตำบล เพื่อร่วมช่วยแก้ปัญหา ซึ่งทั้งหมดคือบทบาทของสภาสันติสุขในพื้นที่ ฉะนั้นสิ่งที่จะนำมาพัฒนาและปรับใช้ในตำบลตัวเองจึงมีความสำคัญ ในวันนี้ที่มาถอดบทเรียนนั้นอยากจะให้ทุกตำบลมาแลกเปลี่ยนกันและพบปะพูดคุยในภาพรวม ถ้าไม่จัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นก็ไม่มีโอกาสได้เจอกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

นายธีระพงษ์ เดชาฐาน คณะกรรม การสภาสันติสุขตำบลบูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาสเปิดเผยว่า ตำบลบูกิต ถือว่าเป็นตำบลที่มีหมู่บ้านเยอะที่สุดในจังหวัดนราธิวาส ในส่วนของ พื้นที่เจาะไอร้องเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ ด้านทุนสังคม แผนการพัฒนาจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างสาธารณูปโภค การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบางเหล่านี้ ถือว่าเป็นกลุ่ม ที่อยู่ในแผนเร่งด่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น การพัฒนาอาชีพ การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ วันนี้ ถือว่าเป็นเวทีถอดบทเรียน ที่จะนำไปสู่การ วางแผน และสร้างความเข้าใจ ถึงกระบวนการทำงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน และให้เกิดประโยชน์สูงชุมชน ฐานราก มากที่สุด

ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนหมู่บ้านในตำบล โดยมีสภาสันติสุขตำบล เป็นกลไกการบริหารราชการระดับตำบล โดยสภาสันติสุขมีหน้าที่พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆนำเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและหมู่บ้าน เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนในตำบลและเชื่อมโยงในระดับจังหวัด ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เห็นชอบกรอบแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ผ่านโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานของสภาสันติสุขตำบลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกลั่นกรองปัญหาอุปสรรค นำเสนอความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการปรับใช้ และนำแนวทางมาปรับปรุง มาเรียนรู้ผลกระทบการขับเคลื่อนโครงการ โดยมีทีมวิทยากรจากศูนย์ศึกษา และพัฒนาชุมชนยะลา เป็นวิทยากรกระบวนการเพื่อถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนงาน ตลอดจนใช้เครื่องมือถอดบทเรียนการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อเป็นข้อมูลให้กับศอ.บต ใช้ขับเคลื่อนโครงการ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed