สภาที่ปรึกษา ตั้งคณะทำงาน 6 ด้าน เสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาของ ศอ.บต. เลือก”อาจารย์ภัทธ” เป็นประธานคณะ ด้านศาสนาการศึกษาการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ เน้นการใช้”ศาสนาสัมพันธ์”แก้ปัญหาความแตกแยก

สภาที่ปรึกษา ตั้งคณะทำงาน 6 ด้าน เสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาของ ศอ.บต. เลือก”อาจารย์ภัทธ” เป็นประธานคณะ ด้านศาสนาการศึกษาการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ เน้นการใช้”ศาสนาสัมพันธ์”แก้ปัญหาความแตกแยก

 


นายเศรษฐ อัลยุฟรี ประธานคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน ศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) เปิดเผยว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนของสภาที่ปรึกษาฯ เป็นประโยชน์กับ ศอ.บต. ให้มากที่สุด สภาที่ปรึกษาฯ จึงได้มีการตั้งคณะทำงาน 6 คณะ เพื่อให้คำปรึกษาในยุทธศาสตร์ 6 ด้าน กับ ศอ.บต. สำหรับกรอบงานทั้ง 6 ด้านประกอบด้วย 1 คณะกรรมการด้านการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง โดยมีนายบุญยสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธาน คณะที่ 2 คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ มีนายวรุต ชลทิศ เป็นประธาน

คณะที่ 3 คณะกรรมการด้านศาสนา การศึกษาพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ มีพระครูวัฒนาภรณ์สิริวัฒนะ นพรัตน์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา/ เจ้าอาวาสวัดนาทวี เป็นประธาน คณะที่ 4 คณะกรรมการด้านสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มี น.ส.ปาตีเมาะ เปาะอีแตดาโอ๊ะ เป็นประธาน คณะที่ 5 คณะกรรมการด้านสื่อสารสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน มีนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย และหัวหน้าศูนย์เดลินิวส์ภาคใต้ตอนล่าง เป็นประธาน และคณะที่ 6 คณะกรรมการด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีนายนิอาแซ นิมะ เป็นประธาน


โดยพระครูวัฒนาภรณ์สิริวัฒนะ หรือ “อาจารย์ภัทร” ได้กล่าวว่าในคณะที่ 3 ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาการศึกษาและการพัฒนาคนนั้น จะมีนโยบายเน้นไปที่การใช้”ศาสนาสัมพันธ์” ให้เด็ก เยาวชน ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศาสนา โดยการปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน ทั้งศาสนาพุทธ ,มุสลิม,และศาสนาอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การอยู่รวมกันในสังคม”พหุวัฒนธรรม” สลายความเชื่อเป็น”สุดโต่ง” ที่นำไปสู่ความแตกแยก ศาสนาทุกศาสนามุ่งสอนให้คนเป็นคนดี

แต่คนบางกลุ่มที่บิดเบือนศาสนาเพื่อสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้น ดังนั้นถ้าทุกคนต่างเข้าใจเรื่องศาสนาและคำสอนต่างๆอย่างถ่องแท้ การใช้ศาสนามาบิดเบือนเพื่อสร้างความแตกแยกก็จะไม่เกิดขึ้น นอกจากนี้จะจัดให้มีการแข่งขันกันทำความดีในเรื่องของศาสนาให้มากขึ้นทั้งในโรงเรียนตาดีกา และโรงเรียนของรัฐทุกแห่ง เช่นการแข่งขันการอ่าน”สรภัณญะ”ในศาสนาพุทธ การแข่งในเรื่องต่างๆของศาสนาอิสลาม ที่มีการจัดอยู่แล้ว แต่ทำให้มากขึ้น และให้เข้มข้นยิ่งขึ้น

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed