ศอ.บต.หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อดำเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่พิเศษ จังหวัดนราธิวาส

ศอ.บต.หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อดำเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่พิเศษ จังหวัดนราธิวาส

 


ที่ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการด้านการพัฒนา จชต. ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ประชุมหารือโครงการจัดชื้อที่ดินสำหรับดำเนินการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่พิเศษ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นางพาติเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนสำนักงบประมาณผู้แทนกรมธนารักษ์ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.(สงป.) ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานที่ดิน และสำนักงานธนารักษ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วม

 


ตามที่มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ(เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561)โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมมีมติเห็นชอบให้ ศอ.บต.ดำเนินการจัดซื้อที่ดินเอกชนเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนราธิวาส เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา จชต. โดย ศอ.บต.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนบริหารจัดการที่ดินการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมและความคุ้มค่าของโครงการตามสถานการณ์ในพื้นที่นำเสนอสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้ (เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562) มติคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เห็นชอบให้ ศอ.บต.เป็นหน่วยจัดซื้อที่ดินโดยมีสาระสำคัญ 3 ส่วนประกอบด้วย การให้นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเช่าที่ดินจัดตั้งอุตสาหกรรม ดำเนินการให้เอกชนเช่า และเป็นพื้นที่สำหรับใช้ประโยนช์ของส่วนราชการในการจัดตั้งศูนย์อบรมพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรม การลงทุน การพัฒนาส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่ยุค 4.0 ในพื้นที่


ด้าน พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูรเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จชต. ส่งผลกระทบแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างมากโดยเฉพาะด้านอาชีพ ซึ่งในวันนี้ทุกส่วนราชการจะต้องขับเคลื่อนเร่งด่วนคือการต่อสู้กับภัยพิบัติทางธรรมชาติโรคที่แพร่ระบาดกับปัญหาความยากจนทั้งนี้การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่พิเศษ จังหวัดนราธิวาสให้เป็นรูปธรรมนั้น จะเป็นโอกาสที่จะสร้างความมั่นคงในด้านต่างๆให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่


โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการร่วมหารือกรอบแนวปฎิบัติของสำนักงบประมาณ ถึงกระบวนการจัดทำแผนแม่บท และการจัดทำแผนคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเร่งเดินหน้าโครงการดังกล่าว โดยให้พิจารณาศึกษาถึงความคุ้มค่าในการลงทุน การกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของแผนในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และประชาชนได้รับประโยนช์ให้มากที่สุด

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

You may have missed