ศอ.บต. พบบัณฑิตอาสา 139 ราย ในพื้นที่ อ.จะนะ สร้างความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ในฐานะเมืองต้นแบบที่ 4

ศอ.บต. พบบัณฑิตอาสา 139 ราย ในพื้นที่ อ.จะนะ สร้างความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ในฐานะเมืองต้นแบบที่ 4

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ที่โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างความเข้าใจ บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา จำนวน 139 คน ซึ่ง กองประสานและเร่งรัด การพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดขึ้น


นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัด การพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวถึงบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิว่า บัณฑิตอาสาถือบุคลากรที่ขับเคลื่อนกิจกรรมในระดับพื้นที่ของ ศอ.บต. มีความใกล้ชิดกับประชาชนและสามารถเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ได้ โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ จึงได้โครงการครั้งนี้ขึ้น


โดยในการจัดอบรมครั้งนี้มีการนำเสนอแนวทางและกระบวนการทำงานของภาครัฐ ที่เกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ตั้งแต่กระบวนการ ขั้นตอนในการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และการบริหารจัดการ รวมถึงข้อมูลและกรอบแผนการลงทุนตามที่มติ ครม. เห็นชอบ พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม-ตอบ

 

ซึ่งถือเป็นอีกกระบวนการสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แนวคิด ประชาชนร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ เพื่อการพัฒนาอนาคตที่ดีกว่า นอกจากนี้มีผู้แทนภาคเอกชนที่มีความประสงค์ลงทุนในพื้นที่เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตได้ร่วมนำเสนอข้อมูลและกรอบแผนการลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วย เพื่อให้บัณฑิตอาสาได้เห็นภาพการพัฒนาที่ชัดมากขึ้น


สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมา ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคั่ง ยั่งยืน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการมีส่วร่วมของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการดำเนินการที่ต้องให้ประชาชนในฐานะเจ้าของพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดของตนเองเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนในพื้นที่ ตามหลักการมีส่วนร่วมที่ยึดประชาชนเป็นฐานการบริหารจัดการ

ซึ่ง ศอ.บต. ได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้าน 31 หมู่บ้าน ใน 3 ตำบล ประกอบด้วย ต. นาทับ ต.สะกอม และ ต.ตลิ่งชัน มีการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จ้อเสนอแนะ ตลอดจนจัดศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อีอีซี และประเทศมาเลย และได้ร่วมจัดทำเป็นข้อเสนอแผนการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นแผนที่ประชาชนร่วมกันคิด ร่วมออกแบบ เพื่อนำเสนอในการพัฒนาเมืองต้นแบบที่ 4 นี้ด้วย


ด้าน รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเน้นย้ำกับบัณฑิตอาสาว่าทุกคนถือเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญของ ศอ.บต. ซึ่งเป็นตัวกลางที่จะสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการทำงานให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจถึงแนวทางด้านการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งหลังจากพัฒนาแล้วก็จะเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนในทุกๆด้าน รวมถึงบัณฑิตอาสายังเป็นสื่อกลางในการสะท้อนความคิดเห็นต่างๆของประชาชนมายังหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถือเป็นการ “หาจุดลงตัวที่พอดี”

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed