หม่อมเต่า สั่งประกันสังคมดูแลการจ่ายประโยชน์ทดแทนเต็มที่ กรณีผู้ประกันตนที่เจ็บ – ตาย ในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่

หม่อมเต่า สั่งประกันสังคมดูแลการจ่ายประโยชน์ทดแทนเต็มที่ กรณีผู้ประกันตนที่เจ็บ – ตาย ในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่

 

 

หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล (หม่อมเต่า) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เร่งกำชับให้สำนักงานประกันสังคมดูแลลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้ได้รับความคุ้มครองและเงินทดแทนโดยเร็ว พร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องการเบิกสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงให้แก่ ลูกจ้าง ผู้ประกันตนอย่างเต็มที่
สำนักงานประกันสังคม โดยนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงสถิติจำนวนผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรืออุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.62 – 2 ม.ค. 63 ของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 พบว่า สถิติอุบัติเหตุทางถนน 7 วันสะสม (ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.62 – 2 ม.ค.63) มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นรวม 3,421 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 373 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,499 ราย

ทั้งนี้เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ประสบอันตรายหรืออุบัติเหตุที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน 2,237 ราย และเสียชีวิต จำนวน 58 ราย โดยสำนักงานประกันสังคมได้ให้ความช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาล 2,178,871.85 บาท ค่าทำศพ 1,880,000.00 บาท เงินสงเคราะห์กรณีตาย 978,690.65 บาท เงินบำเหน็จชราภาพ 2,107,375.18 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,144,937.68 บาท สำหรับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ จากการขับขี่ยานพาหนะโดยประมาท อย่างไรก็ตาม ในการขอรับสิทธิการรักษาพยาบาลกรณีผู้ประกันตนเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือประสบอุบัติเหตุ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที สำนักงานประกันสังคมจะดูแลค่ารักษาพยาบาลให้ภายใน 72 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด ทั้งนี้ ให้ผู้ประกันตน หรือโรงพยาบาลที่ให้การรักษา และผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ ให้ทราบโดยเร็ว ตั้งแต่เข้ารับการรักษาเพื่อรับผิดชอบให้บริการทางการแพทย์กับผู้ประกันตนต่อไป


หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ฝากความห่วงใย ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เป็นอย่างมากและได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคม เตรียมพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องการเบิกสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงให้กับ ลูกจ้าง ผู้ประกันตนอย่างเต็มที่ โดยฝากถึงขอให้ผู้ประกันตนและผู้ที่เดินทางไม่ว่าช่วงเทศกาลใดก็ตาม ให้มีความระมัดระวังอย่าประมาท พร้อมย้ำให้พกบัตรประชาชนติดตัวขณะเดินทางทุกครั้งด้วย หากเกิดเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุสามารถเข้ารักษาพยาบาลได้ทันท่วงที ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล/สิทธิประกันสังคมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก
…………………………………………………………….
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

You may have missed