นิพนธ์ หนุนการท่องเที่ยวเปิดแข่งเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นิพนธ์ หนุนการท่องเที่ยวเปิดแข่งเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 


วันนี้ 7 พ.ย 63 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีเปิด การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 24 ประจำปี 2563 ณ บริเวณตลาดน้ำประชารัฐบางกล่ำ ท่าน้ำวัดบางหยี ตำบลบางหยี อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ นางหิรัญญา ศรีปานแก้ว รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายบุญเจือ กัลยาสิริ อดีตสมาชิกสภา อบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดงาน ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิด


โดยที่ประเพณีการแข่งขันเรือยาวอำเภอบางกล่ำ เป็นประเพณีเก่าแก่ที่จัดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน เนื่องจากในอดีตกาลประชาชนส่วนมากใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางการขนส่งผลิตผลออกสู่ตลาด นำการประมง และติดต่อไปมาหาสู่กันโดยใช้คลองคูเต่า คลองท่าเมรุ และคลองบางกล่ำแห่งนี้ ในช่วงหลังจากออกพรรษา ซึ่งเป็นฤดูฝนที่มีน้ำหลาก ประชาชนจะจัดให้มีการแข่งขันเรือยาวขึ้นเพื่อความสนุกสนาน และจัดต่อเนื่องเป็นประเพณีทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริม และอนุรักษ์การแข่งเรือให้คงอยู่สืบไป รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอบางกล่ำ และจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยในปีนี้มีทีมเรือที่สมัครเข้าแข่งขันจำนวน 32 ลำ ซึ่งทีมเรือที่ชนะการแข่งขันประเภท 12 ฝีพายประชาชนทั่วไป จะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มท.กล่าวว่า การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ถือเป็นประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น เป็นเครื่องมือในการค้นหาประวัติศาสตร์ของคนในท้องถิ่นนั้นๆ จึงควรที่จะหวงแหน และร่วมมือกันพัฒนา อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป ซึ่งประเพณีการแข่งขันเรือยาวของพี่น้องอำเภอบางกล่ำเป็นสื่อที่อธิบายถึงความเป็นมาภูมิหลังประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกของชาวอำเภอบางกล่ำ ในอดีตที่แสดงถึงการใช้ประโยชน์จากเรือ และแม่น้ำลำคลองเป็นบ่อเกิดประเพณี วัฒนธรรมในปัจจุบัน จำนวนเรือจะลดลง การสัญจรทางเรือจะมีน้อย แม่น้ำลำคลองก็ยังเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอีกมากมายหลายด้าน

อาทิการเกษตรการ ประมง การรักษาความสมดุลของธรรมชาติ จึงขอให้ทุกท่านช่วยกันอนุรักษ์ เพื่อประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนตลอดไป จึงต้องขอชื่นชมพี่น้องชาวบางกล่ำ ที่ได้ฟื้นฟูจัดประเพณีการแข่งขันเรือยาวให้เป็นที่สนใจของคนทั่วไป ซึ่งประเพณีการแข่งขันเรือยาว จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นสื่อในการเชื้อเชิญให้นักท่องเที่ยวแขกต่างถิ่นได้เข้ามาเยี่ยมเยือนพื้นที่อำเภอบางกล่ำ รวมถึงพื้นที่อื่นๆในจังหวัดสงขลาอีกครั้งหนึ่ง ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งถือว่าจังหวัดสงขลาได้มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวต่อเนื่องมาตลอด

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed