ผบ.นทพ.นำความห่วงใยจาก ผบ.ทสส. ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย สร้างขวัญและกำลังใจแก่หน่วยในพื้นที่ 3 จชต.

นราธิวาส-ผบ.นทพ.นำความห่วงใยจาก ผบ.ทสส. ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย สร้างขวัญและกำลังใจแก่หน่วยในพื้นที่ 3 จชต.

 

 


พลเอกนเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน พร้อมนำความห่วงใยจาก พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด แก่กำลังพลหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 จังหวัดนราธิวาส ,หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 จังหวัดยะลา ,

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 จังหวัดปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียง 912 โดยมี พันเอกภูมิ โพพี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41,พันเอกรณชัย เวียงวงษ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42,พันเอกสุรภาพ พรหมภัทรพร ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44,และพันเอกฮาซัน หะยีอารง หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 912 ซึ่งเป็นผู้บังคับหน่วยแต่ละหน่วยพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมให้การต้อนรับ


ทั้งนี้ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ประชุมรับทราบการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2564 และสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ของหน่วยขึ้นตรง พร้อมทั้งให้โอวาทและพบปะกำลังพล เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ และให้ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

และยังได้มอบนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ถึงการเน้นย้ำให้หน่วย เตรียมความพร้อมของกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จากเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในห้วงฤดูฝนนี้ โดยให้มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้มีการเตรียมเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ในทุกด้าน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนอย่างทันท่วงที

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส
//////////////////////////////////////

You may have missed