รอง มทภ.4/ ผบ.บก.ควบคุม อส.จชต. มอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจให้กับ อาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนใต้ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส-รอง มทภ.4/ ผบ.บก.ควบคุม อส.จชต. มอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจให้กับ อาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนใต้ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

 


ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ร.151 ค่ายกัลยานิวัฒนา อ.เมือง จ.นราธิวาส พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก รอง มทภ.4/ ผบ.บก.ควบคุม อส.จชต.เดินทางเป็นประธานการประชุมพบปะและมอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจให้กับ อาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนใต้ ในพื้นที่ จ.นราธิวาสโดยมี พ.อ.เฉลิมพร ขำเขียว รอง ผบ.ฉก.นราธิวาส , พ.อ.อิศรา จันทะกระยอม ผบ.ร.153 /

ผบ.ศูนย์ฝึกยุทธวิธี ,น.อ.สรรธาร บุตรแก้ว รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.,พ.ท.วันจักร ช่วยบำรุง ผบ.ชค.954 ,นายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดนราธิวาส ,นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ,นายเชาวฤทธิ์ สิทธิ์ฤทธิ์ ป้องกันจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร และฝ่ายปกครองในพื้นที่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 230 คน 51 ชคค. จาก 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส

เพื่อให้การปฎิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ สามารถปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้สอดคล้องกับการประชุมแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุข ประจำปี 2564 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา มุ่งแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จชต. ด้วยการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการทำพื้นที่ให้ปลอดภัย และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม มีความเข้าใจ และให้การสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหา และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอย่างแท้จริงภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง


ทั้งนี้พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก รอง มทภ.4/ ผบ.บก.ควบคุม อส.จชต. ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ ให้กับ อส.จชต.และสร้างความรู้ความเข้าใจ ในบทบาท ภารกิจ และงานที่ได้รับมอบจาก กอ.รมน.ภาค 4 สน.ขอบเขตหน้าที่ ของ อส.จชต. ให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน และปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม และเน้นย้ำ การประเมินตนเอง การขับเคลื่อนสภาสันติสุข การจัดทำแผนเผชิญเหตุ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของ ชคต. เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ต้องเป็น “ชคต.ปลอดยาเสพติด”

ซึ่งการจัดประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจให้กับ อส.จชต.นั้นจัดขึ้นทั้งสิ้น 4 จังหวัด ได้แก่ 1. จังหวัดปัตานี ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 2. จังหวัดนราธิวาส สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ร.151 ค่ายกัลยานิวัฒนา อ.เมือง จ.นราธิวาส 3.ห้องประชุมศูนย์อบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา และ 4.สโมสรนายทหารสัญญาบัตรกรม ส.น.พล.ร.15 ค่ายลพบุรีราเมศวร์ อ.นาทวี จ.สงขลา ในระหว่างวันที่ 3-5 พ.ย. 63 เพื่อให้สามารถเป็นกำลังหลักประจำถิ่น ที่ดูแล ช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

You may have missed