ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลร่วมประธานสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัยเตรียมปรับปรุงและพัฒนาพื้นทีศูนย์ปาดีคอมแพ็ต อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างอาชีพด้านปศุสัตว์แบบยั่งยืน

นราธิวาส-ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลร่วมประธานสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัยเตรียมปรับปรุงและพัฒนาพื้นทีศูนย์ปาดีคอมแพ็ต อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างอาชีพด้านปศุสัตว์แบบยั่งยืน

ณ.ห้องประชุมบ้านกำนันธนาธิป พรหมชื่นทีปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร ประธานกรรมการสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด และคณะเข้าพบนายจำนัล เหมือนดำผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและนายธนาธิป พรหมชื่นทีปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเพื่อหารือถึงแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมในพื้นทีจังหวัดนราธิวาส โดยมีตัวแทนจากอำเภอต่างๆทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาสตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร ประธานกรรมการสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด เปิดเผยว่าการมาพบปะในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีอาชีพ มีรายได้ที่ยั่งยืนทั้งในเรื่องของการดูแลโคเนื้อและโคนมให้มีคุณภาพที่ดีได้ตามมาตรฐานตามที่ตลาดต้องการสามารถต่อยอดเป็นรูปธรรมได้ สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด จึงมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมและผลักดันแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนต่ออาชีพและรายได้ของประชาชน ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม

หลักสูตรเยาวชน ปศุสัตว์ และวางแผนปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกมีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และหากอนาคตประสบความสำเร็จ ก็จะมีการต่อยอดและพัฒนาต่อโดยการหาแม่พันธุ์จากต่างพื้นที่ มาปรับปรุงและขยายพันธุ์ ซึ่งเกษตรกรจะต้องมีตลาดในการรองรับโดยใช้ศูนย์ปาดีคอมแพ็ตเป็นต้นแบบ และขับเคลื่อนผ่านการจัดฝึกอบรมให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้มีความรู้ สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตลอดจนมุ่งเน้นให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพึ่งพาตนเองแบบยั่งยืนต่อไป

ด้านนายจำนัล เหมือนดำผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่าตนเอง พร้อมที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือและหาข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาโดยพร้อมจะส่งเสริม ผลักดันเพื่อให้มีการบริหารจัดการที่ครบวงจรทั้งต้นน้ำและปลายน้ำในการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

You may have missed