“ผู้นำคนพิการ” บุกยื่นหนังสือขอโอกาสจากรัฐบาลที่เมินไม่ปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเพิ่มจาก 800 บาทเป็น 1,000 บาท โดยถ้วนหน้า!

“ผู้นำคนพิการ” บุกยื่นหนังสือขอโอกาสจากรัฐบาลที่เมินไม่ปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเพิ่มจาก 800 บาทเป็น 1,000 บาท โดยถ้วนหน้า!

 

วันนี้ 6 ตุลาคม 2563  ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของทำเนียบรัฐบาล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานฝ่ายกฎหมายและสิทธิมนุษยชนสภาคนพิการฯ และผู้นำองค์การคนพิการแต่ละประเภท รวมถึง นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย
ได้ยื่นหนังสือถึงผู้แทนนายกรัฐมนตรีเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนำ “งบกลาง” มาจัดสรรปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเพิ่มจาก 800 บาทเป็น 1000 บาทให้กับคนพิการจำนวนกว่า 800,000 คน โดยถ้วนหน้า

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการจาก 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนให้กับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีจำนวน 1,103,065 คน ประกอบกับเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบหลักการให้ปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการจาก 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและมีอายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งมีจำนวน 126,032 คน รวมจำนวนคนพิการที่ได้ปรับเบี้ยความพิการตามมติคณะรัฐมนตรีทั้ง 2 ครั้ง เป็นจำนวนกว่า 1.2 ล้านคน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป (ที่มา: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/29917)

ทว่ายังมีคนพิการจำนวนอีกประมาณ 800,000 คน จากจำนวนคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัว คนพิการทั้งหมด 2,030,800 คน (ข้อมูลจากเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กพช. ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563) ที่ประสบความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเป็น 1,000 บาท โดยเฉพาะคนพิการรุนแรงที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้คนพิการที่ไม่มีงานทำหรือตกงาน อาทิ กลุ่มคนพิการผู้ค้าสลากหรือกลุ่มหมอนวดพิการ ซึ่งคนพิการเหล่านี้ล้วนมีต้นทุนในการดำรงชีวิตสูงกว่าคนทั่วไป รายละเอียดตามที่ปรากฏตาม Facebook ของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย https://www.facebook.com/disabilitiesth/posts/1224299811259810

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์การขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายและกฎหมายด้านคนพิการระดับชาติ รวมทั้งพิทักษ์สิทธิคนพิการ จึงขอให้รัฐบาลช่วยนำ “งบกลาง” มาจัดสรรปรับเบี้ยความพิการให้กับคนพิการอีกจำนวนกว่า 8 แสนคนให้ครบถ้วน คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,920 ล้านบาท (800,000 คน x 200 บาท x 12 เดือน)
หากรัฐบาลเมินเฉยไม่แยแสที่จะเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการให้กับคนพิการแบบถ้วนหน้า จะทำให้คนพิการไม่ได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานนี้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม

ดังเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ตามมาตรา 20 (9) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 อีกทั้งคนพิการที่มีสิทธิรับสวัสดิการเบี้ยความพิการดังกล่าวจะเกิดความสับสนด้วยเหตุเพราะรัฐบาลกำหนดลักษณะการจ่ายเงินที่แตกต่างกัน เนื่องจากรัฐบาลนำสวัสดิการขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิคนพิการมาผสมปนเปกับนโยบายชั่วคราวเพื่อสร้างค่านิยมของรัฐบาลเองอย่างนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มิหนำซ้ำยังสุ่มเสี่ยงจะเป็นการสร้างความแตกแยก ความเหลื่อมล้ำ และการเลือกปฏิบัติระหว่างคนพิการด้วยกันเอง อันถือได้ว่ารัฐบาลมีเจตนาที่จะทิ้งคนพิการไว้ข้างหลัง อันอาจจะนำมาสู่ความขุ่นข้องหมองใจจนคนพิการต้องไปร่วมชุมนุมก็เป็นได้!

You may have missed