อำเภอรือเสาะ สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส และตามโครงการ “มะนารอ อาหารเพียงพอ ปลอดภัย ใกล้ครัว”

นราธิวาส-อำเภอรือเสาะ สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส และตามโครงการ “มะนารอ อาหารเพียงพอ ปลอดภัย ใกล้ครัว”

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส และตามโครงการ “มะนารอ อาหารเพียงพอ ปลอดภัย ใกล้ครัว” และมอบเมล็ดพันธุ์ผักและปุ๋ยคอก แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้านและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลทุกตำบลตลอดจนสตรีที่เป็นต้นแบบการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ของทุกตำบล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส และตามโครงการ “มะนารอ อาหารเพียงพอ ปลอดภัย ใกล้ครัว”


โครงการ “มะนารอ อาหารเพียงพอ ปลอดภัย ใกล้ครัว” จะนำไปสู่ความสำเร็จ โดยสรุปได้ดังนี้ 1. สามารถตอบเป้าประสงค์การดำเนินงานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 2. สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ของจังหวัดนราธิวาส 3. นำไปสู่วิสัยทัศน์ (Vision) สำคัญ (1) วิสัยทัศน์ของจังหวัดนราธิวาส “ เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน” (2) วิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชน“ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายใน ปี 2565” (3) วิสัยทัศน์การพัฒนาของประเทศ“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่โครงการ “มะนารอ อาหารเพียงพอ ปลอดภัย ใกล้ครัว” เพื่อศึกษาความนิยมบริโภคและความต้องการเพาะปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ (ปศุสัตว์และประมง) ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รณรงค์ สร้างความเข้าใจให้ครัวเรือนได้มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ (ปศุสัตว์และประมง) เพื่อเป็นแหล่งอาหาร ในปริมาณที่เพียงพอและปลอดภัยสำหรับครัวเรือน และบูรณาการการทำงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา

โดยสอดคล้องกับภูมิสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมริเริ่มที่ดำเนินการควบคู่กับโครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอรือเสาะ(กพสอ.) เป็นผู้ประสานงาน ณ หอประชุม ศาลาประชาคมอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

You may have missed