เลขาธิการ ศอ.บต. “ยิ้มปลื้ม” รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม “ประเภทร่วมใจแก้จน” ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลคือ โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลากุเลาและสัตว์น้ำชายฝั่ง ซึ่งเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนโดย ศอ.บต.

เลขาธิการ ศอ.บต. “ยิ้มปลื้ม” รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม “ประเภทร่วมใจแก้จน” ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลคือ โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลากุเลาและสัตว์น้ำชายฝั่ง ซึ่งเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนโดย ศอ.บต.

 


ที่ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยนายมะสุกรี มะสะนิง นายกสมาคมชาวประมงพื้นบ้านกลุ่มตันหยงเปาว์ จังหวัดปัตตานี เข้ารับรางวัลในสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน โดยผลงานที่ได้รับรางวัลคือ โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลากุเลาและสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม


ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า สำหรับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เป็นรางวัลในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ซึ่งแบ่งเป็นหลายด้านและหนึ่งในจำนวนนั้นคือด้านแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งทาง ศอ.บต. ได้ขับเคลื่อนงานด้านนี้ในหลากหลายมิติโดยเฉพาะในเรื่องการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกว่า 30 แห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หนึ่งในจำนวนนั้นคือ วิสาหกิจชุมชนประมงต้นแบบตันหยงเปาว์ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามของวิสาหกิจแปรรูปปลากุเลาและอาหารทะเล มีประมาณ 50 ครัวเรือน และมีคนที่ออกทะเล หาปลา ซึ่งเป็นเรือเล็กอีกประมาณ 400 ลำ ซึ่งได้รับผลจากการพัฒนาทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทางคณะกรรมการจึงได้พิจารณาเห็นว่าการทำงาน การให้การบริการประชาชน ช่วยเหลือประชาชน ของ ศอ.บต. ในมิติการมีส่วนร่วมส่งผลอย่างมีรูปธรรม คือพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมจริง มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง


ด้าน นายมะสุกรี มะสะนิง นายกสมาคมชาวประมงพื้นบ้านกลุ่มตันหยงเปาว์ จังหวัดปัตตานี เผยว่าดีใจมาก ๆ และดีใจแทนพี่น้องชาวประมงจังหวัดปัตตานีทุก ๆ คนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และที่สำคัญที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในอดีตประชาชนชาวประมงเกิดความกังวลใจถึงการประกอบอาชีพในพื้นที่เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ แต่เมื่อ ศอ.บต. เข้าให้ช่วยเหลือในหลายๆ ด้าน จึงทำให้ ชาวบ้านคลายความกังวลเพราะประชาชนในพื้นที่มีรายได้ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีความมั่นคงในอาชีพที่ทำอยู่ ทำให้หลายๆครอบครัวมีความสุขต่อการใช้ชีวิตในพื้นที่ และที่สำคัญรางวัลที่ได้ในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงแค่รางวัลของชาวประมงเท่านั้น แต่เป็นรางวัลของประชาชนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ศอ.บต. เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจัง จึงทำให้ปัจจุบัน หลายๆ ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคง และอาชีพที่ยั่งยืนตลอดไป


สำหรับรางวัลเลิศรัฐ จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานที่ได้รางวัลเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการและระบบบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลก็จะเป็นต้นแบบและนำไปขยายผลแนวทางการพัฒนาระบบการทำงานของหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed