คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอให้วันสาร์ทเดือน 10 เป็นวันหยุดราชการเช่นเดียวกับวันฮารีรายอ และ ตรุษจีน

คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอให้วันสาร์ทเดือน 10 เป็นวันหยุดราชการเช่นเดียวกับวันฮารีรายอ และ ตรุษจีน

 

ในการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ห้องประชุมโรงแรมบีพีสมิหลา บีช เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี เป็นประธาน ซึ่งมีการประชุมคณะทำงานทั้ง 6 กลุ่มงานได้ประชุมเพื่อนำเสนอปัญหาในแต่ละกลุ่มงานต่อ เลขาธิการ ศอ.บต.


ในกลุ่มงานด้านศาสนา การศึกษา พัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ซึ่งมีพระครูสุวัฒนาภรณ์ สิริวัฒนะนพรัตน์ เป็นประธาน ได้นำเสนอขอให้วันสาร์ทเดือน 10 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาของพี่น้องชาวไทยในภาคใต้ ที่เกี่ยวกับบรรพบุรุษ เช่นเดียวกับวัน ฮารีรายอ ของพี่น้องชาวมุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และวันตรุษจีน ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน และการขอให้วันสาร์ทเดือน 10 เป็นวันหยุดราชการ พี่น้องชาวไทยพุทธใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียกร้องมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งที่ประชุมมีการลงมติในเรื่องการนำเสนอของคณะกรรมการด้านศาสนาฯเพื่อเสนอไปยัง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป


นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล เลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเพียงวันหยุดในวันสำคัญทางศาสนาของผู้นับถือศาสนาอิสลามคือ วันอีดิลฟิตตรี้ หรือวันฮารีรายอ เท่านั้น ต่อมาเมื่อมี พรบ.ศอ.บต. มีสภาที่ปรึกษาฯนายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ สมาชิกสภาที่ปรึกษา จ.ปัตตานี ได้เสนอให้วันตรุษจีน ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนให้เป็นวันหยุด เช่นเดียวกับวันสำคัญของพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลาม

ซึ่ง พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต.ในขณะนั้น ได้นำข้อเสนอของสภาที่ปรึกษาฯต่อ กพต.เพื่อให้เห็นชอบ และประกาศให้วันตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการเช่นเดียวกับวัน อีดิลฟิตตรี้ หรือ ฮารีรายอ ในที่สุด และในครั้งนี้ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ได้นำเสนอให้มีการหยุดราชการในวันสาร์ทเดือน 10 ( 10 หลัง ) ซึ่งพี่น้องไทยพุทธในพื้นที่เรียกร้องกันมานาน และสภาที่ปรึกษาฯชุดเก่า อยู่ในระหว่างนำเสนอ ศอ.บต.แต่มีการยึดอำนาจรัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ เสียก่อน และหลังจากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ ก็ออกคำสั่ง คสช.ให้สภาที่ปรึกษาหยุดปฏิบัติหน้าที่ ครั้งนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ของ ศอ.บต.อีกครั้ง จึงได้มีการนำเสนอให้วันสาร์ทเดือน 10 เป็นวันหยุดราชการอีกครั้งหนึ่ง ส่วนจะได้หรือไม่นั้น อยู่ทีความเห็นชอบของ คณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( กพต.) ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed