ศอ.บต.ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานร่วมหาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต จชต.

ศอ.บต.ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานร่วมหาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต จชต.

    ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคาร ศอ.บต. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ต้อนรับ นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมด้วย พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ คณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการร่วมกันตามข้อบังคับ ข้อ 80 วรรคสอง และคณะฯ ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา คณะอนุกรรมาธิการร่วมกันตามข้อบังคับ ข้อ 80 วรรคสอง
เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตใน จชต. ในโอกาสลงพื้นที่ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การท่องเที่ยวและการกีฬา  โดยมี นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้แทนหน่วยงานความมั่นคง นายกเทศมนตรีนครยะลา ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวจังหวัด ผู้แทนผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ผู้แทนผู้ประกอบการบริษัท ดิ สมิธ ฟู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
สำหรับคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภาฯ มีหน้าที่และอำนาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมโอกาส สิทธิ ความสามารถ การเข้าถึงทรัพยากร ความเท่าเทียม การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม การเข้าถึงบริการ สวัสดิการ ของประชาชนและชุมชนเพื่อบูรณาการในการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมทั้งติดตามการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการร่วมแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการขับเคลื่อนด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลไปปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่ จชต. ให้เกิดมิติที่มีความมั่นคงและยั่งยืน ทางคณะพร้อมที่จะสนับสนุนทุกมิติด้วยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนทีเป็นความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ การเกษตร การแปรรูป การขนส่ง การตลาด การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงประวิติศาสตร์ การมีงานทำ พร้อมที่จะจับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวเพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นศูนย์กลางของการทำธุรกิจให้เกิดผลลัพธ์คือประชาชนมีความสุข
ด้าน เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ จชต. มีบทบาททั้งด้านการพัฒนาในทุกมิติและเสริมความมั่นคง โดยการขับเคลื่อนสนับสนุนเชื่อมโยงกับ กระทรวง ทบวง กรม ให้มีความครอบคลุมครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ทั้งในเชิงเกษตรฐานราก เกษตรแปรรูป ระบบพาณิชย์และอีกหลายๆ ด้าน เพื่อให้ประชาชนทุกระดับมีที่ยืน มีอาชีพ มีรายได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการสรุปผลกระดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในพื้นที่ต่อการร่วมขับเคลื่อนพื้นที่โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ เพื่อสร้างช่องทาง โอกาส รายได้ให้ประชาชน ซึ่งในพื้นที่ จชต. มีทรัพยากรที่สมบูรณ์มีความเหมาะสมที่จะเป็นแหล่งการเกษตร อุตสาหกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับรัฐบาลที่สนับสนุนให้พื้นที่ จชต.เป็นแหล่งตลาดที่มีความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างการสร้างแหล่งอาหารที่มั่นคงให้แก่พื้นที่อย่างยั่งยืนในอนาคต
นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed