สงขลา-ประธานหอการค้าสงขลา”หนุน”โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ “ฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้” “ฝัน” ลดการก่อเหตุร้าย มีข้อแม้ “ต้องเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว” เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อุ้มชุมชนรอบข้าง

สงขลา-ประธานหอการค้าสงขลา”หนุน”โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ “ฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้” “ฝัน” ลดการก่อเหตุร้าย มีข้อแม้ “ต้องเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว” เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อุ้มชุมชนรอบข้าง

 

วันที่ 8 ก.ค.63 นายกวิศพงศ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้า จ.สงขลา เปิดเผยว่าจากวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวม ผู้ประกอบการและธุรกิจประสบปัญหาถ้วนหน้า เกิดปัญหาการว่างงานเพิ่ม ธุรกิจหลายชนิดล้ม เด็กจบการศึกษาออกมาไม่มีงานรองรับ และหากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำเติมธุรกิจต้องล้ม ปัญหาสังคมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้


นายกวิศพงศ์ฯ เปิดเผยว่า ตนสนับสนุนโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต จะนะหรืออุตสาหกรรมชนิด Green Industry เข้ามาลงทุน ซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาสังคมและชุมชน สร้างความมั่นคง มั่นคั่ง ประชาชนมีงานทำเกือบ 1 แสนคน มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัว ตนเชื่อว่าเมื่อทุกคนท้องอิ่ม จะเป็นปัจจัยหนึ่งลดการก่อความไม่สงบชายแดนใต้ลง “ ต้องเป็นอุตสาหกรรมที่สะอาด ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำสัญญาไว้รัดกุม หากผิดสัญญาและเงื่อนไข โครงการต้องหยุดหรือต้องเลิกทันทีและที่สำคัญต้องทำสัญญาการให้การช่วยเหลือชุมชนเช่นการให้สิทธิพิเศษการจ้างงานและสวัสดิการที่พึงได้รับ”


นายกวิศพงศ์ฯ เปิดเผยว่าตนเป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เพราะจะเกิดมลพิษที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง วันที่ 22 ก.ค. หอการค้ามีการประชุมกรรมการ และเชิญเจ้าหน้าที่ ศอ.บต.มาตอบข้อซักถามโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต หอการค้าไม่สนับสนุนหรือคัดค้านทันที จนกว่าได้ฟังเหตุและผลก่อน

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed