ลำพูน-ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำพูนจัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน (เทียบโอน ปวช.) ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำพูน-ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำพูนจัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน (เทียบโอน ปวช.) ประจำปีงบประมาณ 2563

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน (เทียบโอน ปวช.) ได้แก่หลักสูตรการท่องเที่ยวและโรงแรม, หลักสูตรอาหารและโภชนาการ,

หลักสูตรการบัญชี, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า เพื่อแสดงความยินดี เกิดความภาคภูมิใจในการฝึกทักษะอาชีพ และสร้างสรรค์ผลงานเป็นคนดีของสังคม สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนได้ตระหนักรักหวงแหนศูนย์ เสมือนบ้านหลังที่สอง โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้มีคุณูปการอย่างสูง (นางสายพิณ พหลโยธิน) เป็นประธานมอบวุฒิบัตร พร้อมกล่าวให้โอวาท แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 108 คน และถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

You may have missed