มศว ประสานมิตร จัดโขนจิ๋ว ครั้งที่ ๔๐ สืบสานมรดกชาติ

มศว ประสานมิตร จัดโขนจิ๋ว ครั้งที่ ๔๐ สืบสานมรดกชาติ

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมการแสดงโขนเด็กรามเกียรติ์ ชุด “รามาวตาร” ราเบิกโรง ชุด “สถิตในหัวใจศิษย์ ประพันธ์นฤมิตนาฏศิลป์โขน” การแสดงดนตรีร่วมสมัย ชุด “ดั่งฝันฉันใด” และการแสดงละครประยุกต์เรื่อง “ธิดามหาสุมทร” โดยจัดแสดง ในวันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๔ รอบ วันละ ๒ รอบ รอบที่ ๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.และรอบที่ ๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

การแสดงโขนเด็กรามเกียรติ์ซึ่งเป็นการแสดงประจาปีของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ปีนี้นับเป็นปีที่ ๔๐ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับทางโรงเรียนและสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จัดขึ้น โดยมีพล.ต.อ วินัย ทองสอง อดีตรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ และ ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ เป็นประธานเปิดงาน ในวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ และ รอบ ๒ ส่วนในวันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล และ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.ประพันธศิริ สุเสารัจ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในรอบที่ ๓ และรอบที่ ๔

ผศ.นพดล กองศิลป์ ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแสดงประจาปีว่า เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้ตระหนักและเกิดความซาบซึ้งในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และยังเป็นการสนองพระราชดาริของพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนเยาวชน รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง

การแสดงโขนเด็กรามเกียรติ์ ชุด “รามาวตาร” และการแสดงละครประยุกต์เรื่อง “ธิดามหาสุมทร”เป็นการแสดงของนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รวมทั้งนักเรียนในโครงการหลักสูตรนานาชาติ (PPIP)ของโรงเรียน ซึ่งการแสดงจะประกอบด้วย

การแสดงชุดที่ ๑ การแสดงดนตรีร่วมสมัย ชุด “ดั่งฝันฉันใด”
การแสดงชุดที่ ๒ การแสดงโขนเด็กรามเกียรติ์ ชุด “รามาวตาร” และราเบิกโรงโขน ชุด “สถิตในหัวใจศิษย์ ประพันธ์นฤมิตนาฏศิลป์โขน”
การแสดงชุดที่ ๓ การแสดงละครประยุกต์เรื่อง “ธิดามหาสุมทร”

ทั้งนี้ การที่นักเรียนตัวน้อยๆกลุ่มนี้ได้ฝึกฝนระเบียบวินัยการรู้จักทางานเป็นหมู่คณะ การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และความอดทน ผ่านการแสดงโขนเยาวชนและการแสดงประกอบเพลงต่าง ๆ จะทาให้พวกเขาเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในความสาเร็จ จากการทางานของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมไทยควบคู่ไปกับความเป็นสากลอีกด้วย

You may have missed