‘หม่อมเต่า’เปิดมหกรรมอาชีพ เปิดโลกทัศน์นักเรียนก้าวสู่ตลาดแรงงานมีคุณภาพ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการวันมหกรรมอาชีพ ปี 63 สร้างโอกาสให้นักเรียนรู้จักอาชีพยุคใหม่ จุดประกายความคิด ปรับตัวเลือกเรียนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ

 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด“โครงการวันมหกรรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “โครงการวันมหกรรมอาชีพที่จัดขึ้นในวันนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สู่เป้าหมายความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และยกระดับรายได้ของประชาชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในหลายมิติ ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อน

ม.ร.ว.จัตุมงคลฯ กล่าวต่อว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการสร้างโอกาสที่ดีให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รู้จักอาชีพที่หลากหลาย ได้ทราบถึงสภาวะและแนวโน้มตลาดแรงงาน แนวทางการประกอบอาชีพยุคใหม่ และจุดประกายความคิดทางอาชีพให้แก่ผู้ร่วมงานให้สามารถเลือกศึกษาต่อได้เหมาะสมกับความรู้ และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีทักษะในการทำงานตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกปัจจุบัน รวมทั้งมีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้เปิดโลกทัศน์และจุดประกายความคิดทางอาชีพรู้จักลักษณะการทำงาน การประกอบอาชีพที่หลากหลาย รวมถึงได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ด้านอาชีพ ด้านการศึกษา เพื่อตัดสินใจในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพที่ทันสมัยหรือเกิดขึ้นใหม่ ตามสถานการณ์การพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีโอกาสในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ เพื่อนำไปใช้พัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ

อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพจากกรมการจัดหางาน และเปิดโอกาสในการพบปะระหว่างนายจ้างกับกลุ่มผู้ผลิตสินค้า เพื่อให้เกิดการว่าจ้างผลิตและซื้อขายสินค้าเพิ่มขึ้น ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการโลกอาชีพ โลกการศึกษา การแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน การสาธิตอาชีพและทดลองปฏิบัติ การแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม สมัยใหม่ การให้บริการลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ รวมถึงการเสวนาเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ เป็นต้น โดยมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน

 

You may have missed