กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร (ชมคลิป)

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=rAewUeEmFW4[/embedyt]

 

วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบหมายให้นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูภูมิปัญญาเมือง” และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร กล่าวรายงานในการนี้มีนายชัยพล สุขเอี่ยม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายอภิศักดิ์ ภูริวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร กรรมการสภาวัฒนธรรมเขต จากกรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต องค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม สถาบันการศึกษา ครูภูมิปัญญาเมือง ร่วมเป็นเกียรติในงานฯ

ตามที่สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครจัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทำให้เกิดการขับเคลื่อนสามารถขยายผลและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานวัฒนธรรมของทุกภาคส่วนในการร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างสรรค์ เผยแพร่ แลกเปลี่ยน สืบทอด และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยได้มอบโล่ ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ “ครูภูมิปัญญาเมือง” จำนวน ๕ ราย ได้แก่ ๑.นายกฤษณ์ ฤทธ์เดชา ด้านการละเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ๒.นางทัศพร พุ่มเจริญ ด้านความรู้และแนวปฎิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ๓.นายนิเวศ แววสมณะ ด้านศิลปะการแสดง(หุ่นกระบอก) ๔.นายสมคิด ด้วงเงิน ด้านช่างฝีมือดั้งเดิม(เครื่องทองลงหิน) ๕. นางอรณี นมรักษ์ ด้านศิลปะการแสดง (เพลงกล่อมเด็ก) มอบโล่ ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประเภทองค์กร จำนวน ๔๗ องค์กร ได้แก่

๑.โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ๒. อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๓. มหาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๔. โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมนุกูล) ๕. สำนักงานเขตดินแดง ๖. สำนักงานเขตดอนเมือง ๗. สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว) ๘. ประชาคมตลาดน้ำตลิ่งชัน ๙. หอศิลป์พุทธะ ๑๐. ตลาดใหม่ทุ่งครุ (ประชาอุทิศ ๖๑) ๑๑. สภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี ๑๒. ชุมชนวัดอัมพวา ๑๓. วิทยาลัยเทคโนโลยี่พณิชยการราชดำเนิน ๑๔. โรงเรียนไขศีปราโมชอนุสรณ์ ๑๕. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจ ซัพพลายส์ ๑๖. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา ๑๗. บริษัท ตวิษา จำกัด ๑๘. สำนักงานเขตบางแค ๑๙. โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ๒๐. สำนักงานเขตบางนา ๒๑. โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ๒๒. วัดภคินินาถวรวิหาร ๒๓. สำนักงานเขตบางรัก

๒๔. ชมรม to be number one ชุมชนสุวรรณประสิทธื์ ๒ ๒๕.วัดดวงแข ๒๖. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตประเวศ ๒๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ๒๘. สำนักงานเขตพญาไท ๒๙. สำนักงานเขตพระโขนง ๓๐. สำนักงานพระนคร ๓๑. วัดนาคปรก ๓๒. สำนักงานเขตยานนาวา ๓๓. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตราชเทวี ๓๔. บริษัท ศรีโพธิ์ทองเมตัลเวิร์ค จำกัด ๓๕.บริษัท ลาดกระบังขนส่ง จำกัด ๓๖. โครงการพลาซ่าลากูน ๓๗. วัดสามัคคีธรรม ๓๘. โรงเรียนเกษมพิทยา ๓๙. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตสวนหลวง ๔๐. บริษัท วิฑูรโฮลดิ้ง จำกัด ๔๑. สำนักงานเขตสาทร ๔๒. สภาวัฒนธรรมสายไหม ๔๓. สำนักงานเขตหลักสี่ ๔๔. วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม หนองแขม ๔๕.สำนักงานเขตหนองจอก ๔๖. โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ๔๗. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมอบเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประเภทบุคคล จำนวน ๒๔๖ ราย ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ จากนั้นผู้ได้รับมอบทุกท่านถ่ายภาพร่วมกัน

ในงานนี้ได้มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรม การบรรเลงดนตรีไทย โดยการสนับสนุนจาก คุณลิขิต จินดาวัฒน์ ประธานสภาวัฒนธรรมเขตสะพานสูง การรำกระบี่กระบอง สนับสนุนโดยคุณนฤมล เลี้ยงรักษา ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางพลัด นาฎยลีลาสร้างสรรค์ ระบำจตุรทิศ วิจิตรถิ่นไทยเทิดไทองค์ราชัน สนับสนุนโดยนายสมชาย ธนกุสุมาลย์ ประธานสภาวัฒนธรรมเขตป้อมปราบ นอกจากนี้ยังมีการออกซุ้มอาหารไทยหลากหลาย เช่น ผัดไทยโบราณ ก๋วยเตียวหมูน้ำต้มยำรสเด็ด ไก่ย่าง+ข้าวเหนียว น้ำสมุนไพร โดยคุณชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ประธานสภากรุงเทพมหานคร ปอเปี๊ยะทอด โดย คุณศศิชา นิยมสันติ ประธานสภาวัฒนธรรมเขตปทุมวัน ส้มตำรสแซ่บ โดย คุณดวงตา ฤกษ์ม่วง ประธานสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร ปลากริมไข่เต่า กุยช่ายนิ่ง โดย คุณฤดีวรรณ ตันเจริญทรัพย์ ประธานสภาวัฒนธรรมเขตห้วงขวาง ขนมจีนแกงเขียวหวาน โดย คุณสพรั่งพร จุลละสุขุม ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางซื่อ ไอกรีมกะทิสด โดย คุณมนัสวีร์ มณีแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและสภาวัฒนะรรมไทยในต่างประเทศ

คณาโชค ตามจิตเจริญ ภาพ ข่าว / เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

You may have missed