สระแก้ว-พลตรี ธราพงษ์ มะละคำ ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา เป็นประธานในพิธีเชิญบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทานมอบเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2563

สระแก้ว-พลตรี ธราพงษ์ มะละคำ ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา เป็นประธานในพิธีเชิญบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทานมอบเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2563

 

22ม.ค.63 โดยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มอบหมายให้ นายมานพ ตั้งตรงไพโรจน์ ผู้อำนวยการติดตามและวิเคราะห์โครงการทับทิมสยาม พร้อมคณะ เดินทางเชิญบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทานแก่กองกำลังบูรพา โดยมี พันเอก ชิษณุพงศ์ รอดศิริ รองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตาพระยา, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจคลองหาด, ผู้บังคับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12,

ผู้บังคับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 13, ผู้บังคับชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12, เสนาธิการกองกำลังบูรพา, รองเสนาธิการกองกำลังบูรพา, ฝ่ายเสนาธิการกองกำลังบูรพา และ กำลังพลของกองกำลังบูรพา เข้าร่วมพิธีเชิญบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน โดยได้ประกอบพิธีดังกล่าวขึ้น ณ ห้อง ศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีกองกำลังบูรพา ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


ขณะเดียวกันพลตรี ธราพงษ์ มะละคำ ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณว่าข้าพระพุทธเจ้า พลตรี ธราพงษ์ มะละคำ/ ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา พร้อมด้วยคณะข้าราชการในกองบัญชาการกองกำลังบูรพา รู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน ส.ค.ส เนื่องในโอกาสวัน ขึ้นปีใหม่พ.ศ. 2563

เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล/และขวัญกำลังใจ ให้แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าในศุภมหามงคลนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทาน น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใน สากลโลก ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระสยามเทวาธิราช และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดอภิบาลบันดาลดล ให้ใต้ฝ่าพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสําราญปราศจากโรคาพาธ และภยันตรายทั้งปวงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าชาวไทย ตลอดกาลนิรันดร์เทอญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม.#

ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ สารการ รายงาน#

You may have missed