นิพนธ์ ย้ำ 3 เรื่องหลัก เร่งฉีดวัคซีนเมืองท่องเที่ยว – บริหารจัดการน้ำแก้อุทกภัย/ภัยแล้งพร้อมเร่งรัดฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ได้รับผลกระทบ – ลดสถิติการสูญเสียบนท้องถนน แก่ผู้บริหารก.มหาดไทย เตรียมพร้อม ก่อนเริ่มปีงบ 65

นิพนธ์ ย้ำ 3 เรื่องหลัก เร่งฉีดวัคซีนเมืองท่องเที่ยว – บริหารจัดการน้ำแก้อุทกภัย/ภัยแล้งพร้อมเร่งรัดฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ได้รับผลกระทบ – ลดสถิติการสูญเสียบนท้องถนน แก่ผู้บริหารก.มหาดไทย เตรียมพร้อม ก่อนเริ่มปีงบ 65

นิพนธ์ ย้ำ 3 เรื่องหลัก เร่งฉีดวัคซีนเมื…

Read More
เกษตรปัตตานีมุ่งยกระดับเเปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เเละเชื่อมโยงตลาด ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สู่การทำเกษตรปลอดภัยในยุคโควิด-19

เกษตรปัตตานีมุ่งยกระดับเเปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เเละเชื่อมโยงตลาด ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สู่การทำเกษตรปลอดภัยในยุคโควิด-19

เกษตรปัตตานีมุ่งยกระดับเเปลงใหญ่ด้วยเกษต…

Read More