ประถมสงขลา2 เหยียบเกียร์สุดเบอร์ส่งครูเข้าถึงนักเรียน

ประถมสงขลา2 เหยียบเกียร์สุดเบอร์ส่งครูเข้าถึงนักเรียน


วันนี้ 10 มีนาคม 2566 ห้องประชุมโกเมน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2(สพป.สงขลา เขต 2) เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต2 มอบนางสาวชฎาพร เสนเผือก รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 3R8C ผ่านออนไลน์ แก่ครูที่รับผิดชอบที่เข้าอบรมทุกโรงเรียน

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงการดำเนินการแนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่๒๑ 3R8C ให้ผู้เข้าอบรมได้เชื่อมโยงความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นพลเมืองที่ดี เก่ง มีคุณภาพและศักยภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ครูผู้สอนต้อง รู้เท่ารู้ทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถรับมือของโลกในกระบวนการเรียนรู้ รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคนไทยให้มีมาตรฐานสากล ทันต่อการใช้เทคโนโลยี ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข


การอบรมครั้งนี้ หวังให้ครูผู้สอนได้ นำความรู้แนวทางไปออกแบบวิธีการสอน ออกแบบสื่อ กิจกรรมการการสอนที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และครูผู้สอนเป็นผู้บริการอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียน ให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ เกิดกระบวนการคิด ประมวลความรู้ จากการเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างมีความสุข มีคุณค่าสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์


แนวทางการอบรม
แจงแนว ทางการบริหารการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ/การจัดกิจกรรมเรียนรู้ การบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่๒๑ 3R8C
โดยวิทยากรมากฝีมือ อย่างนางสาวอรินชาภัทร์ ชูทอง ผอ.รร.เสนาณรงค์วิทยา และนางสุจิตรา แก้วสมพงศ์ ศน.สพป.สงขลา2
แจงแนว ทางการบริหารการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนฯ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการฯ แบ่งกลุ่มปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้ฯที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่๒๑ 3R8C


โดยวิทยามากประสบการณ์ อย่าง นายอำนวย สุวรรณชาตรี ผอ.รรบ้านคลองหอยโข่ง. และ ดร.ยะยา ยุทธิปูน ศน.สพป.สงขลา2
ภายใต้การอำนวยการอบรมของนางพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์ ผอ.นิเทศติดตามฯ และการดำเนินโครงการฯโดยนางนภวรรณ สุวรรณประสง ศน.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ


โครงการดังกล่าวนี้ หวังให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาการที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพ มีทักษะและสมรรถนะที่สอดรับกับกระแสโลกอย่างทันสมัยเป็นครูผู้มีคุณภาพถ่ายทอดความรู้ทักษะแก่ผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณค่าเป็นพลเมืองที่ดี คนเก่งของโลก จากการใช้กระบวนการเรียนรู้ มีกิจกรรมส่งต่อผู้เรียนนั่นเอง นางสาวชฎาพรกล่าว

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed