สำนักงาน กสม. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับสถาบันวิชาการ 5 สถาบัน เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้

สำนักงาน กสม. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับสถาบันวิชาการ 5 สถาบัน เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Sky Blue Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผศ.ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และศ.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมพิธีและกล่าวแสดงความยินดีกับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถาบันวิจัยเอเชียเซ็นเตอร์ โดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีนายพิทักษ์พล บุณยมาลิก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และนางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นพยาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พยาน
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ลงนามโดย รองศาสตราจารย์อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ศาสตราจารย์ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการวิจัย พยาน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์
นายธรรมรักษ์ จิตตะเสโน รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะนิติศาสตร์ พยาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงนามโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดชัย อุดมพันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


นายอับดุลคอลิก อัรรอฮีมีย์ ผู้ช่วยคณบดีงานกิจการและบริการเพื่อสังคม พยาน สถาบันวิจัยเอเชียเซ็นเตอร์ ลงนามโดย
ดร.เจมส์ โกเมส ผู้อำนวยการระดับภูมิภาค พัชรี รัตนรงค์ ผู้จัดการโครงการ สถาบันวิจัยเอเชียเซ็นเตอร์ พยาน
การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับสถาบันวิชาการ 5 สถาบัน เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งได้กำหนดกรอบความร่วมมือ ประกอบด้วย การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การพัฒนาหลักสูตรหรือรายวิชาด้านสิทธิมนุษยชน และการจัดให้มีการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ นำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับบริบทวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่


ภายหลังเสร็จสิ้นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ช่วงบ่าย มีการเสวนา หัวข้อ “ความร่วมมือเครือข่ายสถาบันวิชาการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้” โดย นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผศ. สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ ผศ.ดร. อลิสา หะสาเมาะ ดร.เจมส์ โกเมส นายภาณุวัฒน์ ปานแก้ว และนางสาวกูปัทมา กาลีกาตะโป โดยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้กล่าวถึงสภาพปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ และแนวทางความร่วมมือในการทำงานกับเครือข่ายสถาบันวิชาการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ว่า สำนักงาน กสม. ให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนให้เกิดประโยชน์ และขยายวงออกไป โดยเฉพาะจากสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัยและถ่ายทอดความรู้ เพื่อร่วมกันดำเนินงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวทั้งสิ้น จำนวน 80 คน

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed