ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 ต่อยอดงานวิจัยยางพารา ยางหุ้มรองเท้ากันเชื้อโรค

ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 ต่อยอดงานวิจัยยางพารา ยางหุ้มรองเท้ากันเชื้อโรค

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ได้ดำเนินโครงการผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ยางหุ้มรองเท้ากันเชื้อโรค เพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราสู่การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 มีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ลาเท็กซ์2.ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด 3.สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด  4.สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองโตนพัฒนา จำกัด  และได้นำเสนอต่อศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ทีมวิจัยประกอบด้วย ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์  ดร.กานดา เซ่งลอยเลื่อน วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน และ ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนายางหุ้มรองเท้ากันเชื้อโรคโควิด19 โดยสามารถนำกลับมาฆ่าเชื้อและใช้ซ้ำได้  ซึ่งการวิจัยพบว่า เชื้อไวรัสโคโรนาสามารถมีชีวิตอยู่และยังสามารถอยู่บนพื้นผิวต่างๆ ได้เป็นเวลาหลายวัน

นายสิทธิรงณ์  เร่งเงียบ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11  กล่าวว่า ทางกระทรวงอุตสาหกรรม สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน ภาครัฐ เอกชน และให้คำปรึกษาภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการในการนำเทคโนโลยีของนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาใช้   เช่น จากน้ำยางพารา นำเทคโนโลยีมาใช้มาพัฒนาเป็นยางหุ้มรองเท้ากันเชื้อโรค และความชื้น ให้เหมาะสมและพัฒนาประสิทธิภาพของสถานประกอบการ

ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมยางหุ้มรองเท้ากันเชื้อโรค ตามความต้องการของตลาดเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ยางต้นแบบ เพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีคุณภาพพร้อมใช้งานพร้อมรายละเอียดเงื่อนไขอนุสิทธิบัตร  ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยให้คำปรึกษาแนะนำการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบยางหุ้มรองเท้าป้องกันเชื้อโรค  มี ดร.อิศรัฏฐ์  รินไธสง คณะวิทยาการจัดการ เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งจะให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการพัฒนาถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ รวมทั้งจัดทำแผนธุรกิจ

ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี นักวิจัยผลงานยางหุ้มรองเท้ากันเชื้อโรค กล่าวว่า ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรามีความพร้อมในการส่งเสริมภาคเกษตร และชุมชน รวมทั้งไปสู่ตลาดผู้ใช้ แต่เราไม่รู้จะส่งเสริมหรือไปสู่ผู้ประกอบการอย่างไร ขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมอุตสหกรรมกรรมภาค 11  ที่เป็นจุดเชื่อมให้มหาวิทยาลัยออกไปสู่ชุมชนได้อย่างรวดเร็ว

 

You may have missed