เปิดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.สานใจไทย สู่ใจใต้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

นราธิวาส-เปิดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.สานใจไทย สู่ใจใต้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 


ณ ลานพิกุลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.สานใจไทย สู่ใจใต้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวี บุญภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครู ผู้ปกครองนักศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้


ด้านผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากจะมีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีภารกิจอื่นๆที่สำคัญไม่น้อยกว่ากัน ประการหนึ่งคือ การบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ นี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งในการบริการความรู้แก่ชุมชน ที่มหาวิทยาลัยฯของเราได้ให้ความสำคัญ และถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เลือกมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นสถานที่จัดงาน เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่การเรียนรู้แก่เยาวชนในภาคใต้


ทั้งนี้อพวช. มีภารกิจหลักในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนในสังคมไทย ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิกรรมในรูปแบบต่างๆโดยมีการจัดกิจกรรมค่าย สานใจไทย สู่ใจใต้ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีนี้ ส่งผลต่อการเดินทางมาร่วมกิจกรรม ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ชาติ จังหวัดปทุมธานี จึงจัด โครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้ ขึ้น

โดยนำไปจัดแสดงใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล เพื่อให้เยาวชนได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความแตกต่างกันในเชิงพหุวัฒนธรรม ระหว่างสังคมของท้องถิ่น สังคมไทย และสังคมโลก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจและสามารถพัฒนาตนเองให้เติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคต จึงเป็นที่มาของโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทยสู่ใจใต้คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้ เน้นการสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย

ให้ความรู้ควบคู่กับการลงมือทำ ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในรูปแบบของ นิทรรศการสนุกกับอาชีพวิทยาศาสตร์ นิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส ชุด Wit in Case กิจกรรมมุมนักประดิษฐ์ กิจกรรมเกมและของเล่นวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมอบรมครู การพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2563 โดยการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานร่วมจัดทุกภาคส่วน ที่เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

You may have missed