สงขลานครินทร์ ร่วมกับ SUN Thailand จัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 3

สงขลานครินทร์ ร่วมกับ SUN Thailand จัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 3

 


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมกับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) จัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 3 ในวันที่ 8-10 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน ทั้งการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่าง ๆ โดยมีตัวแทนจาก 34 สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศไทยมาร่วมงาน โดยพิธีเปิดจัดขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) Sun Thailand ครั้งที่ 3/2563 กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รู้สึกเป็นเกียรติและขอแสดงความขอบคุณที่เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ได้ตอบรับให้ ม.อ. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนกับมหาวิทยาลัยสมาชิกอีก 33 แห่ง และขอขอบคุณสำหรับการไว้วางใจให้ ม.อ. ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) ในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเครือข่ายต่อสถาบัน และต่อบุคลากรทุกท่านที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน”

การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ในวันนี้ ได้จัดให้กิจกรรมช่วงเช้า ได้แก่ การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 3/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยและทีมบริหารของเครือข่ายเข้าร่วมประชุม และ Workshop/Showcase ในหัวข้อ “การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชุมชนเพื่อความยั่งยืนด้านพลังงาน” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร ช่วยอารีย์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage: PSUconnext และการจัดแสดงนิทรรศการด้านการจัดการความยั่งยืน ที่ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต ได้แก่ นิทรรศการสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยวิทยาเขตตรัง นิทรรศการเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนภูเก็ต โดยวิทยาเขตภูเก็ต นิทรรศการ Sustainable Digital Technology for Innovation in Agriculture and Aquaculture โดยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นิทรรศการกังหันลมแนวแกนตั้งแบบความเร็วต่ำ ซึ่งได้รางวัลจากการประกวดของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยวิทยาเขตหาดใหญ่ และนิทรรศการการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความยั่งยืน โดยวิทยาเขตปัตตานี


สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่าย ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางไปศึกษาดูงานในที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านหรือชาวชุมชนต่างๆ ที่วิทยาเขตภูเก็ตได้เข้าไปมีส่วนร่วม ทั้งในลักษณะเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และร่วมพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ได้แก่ ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต ชุมชนบ้านพันวา และชุมชนบ้านบ่อแร่ โดยในการลงพื้นที่ทั้ง 3 ชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในความร่วมมือของเครือข่ายและสร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อคนในรุ่นต่อ ๆ ไปในอนาคต

การจัดตั้ง “เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน” หรือ “SUN Thailand (Sustainable University Network of Thailand)” มาจากแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรต่างๆ ทั่วโลกที่ต่างตระหนักถึงวิกฤตการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาที่มุ่งเศรษฐกิจ ส่งผลทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างเกินขีดจำกัด โดยแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้จะให้ความสำคัญกับการบูรณาการระหว่างมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ทุกประเทศจะนำไปเป็นกรอบหรือทิศทางของการพัฒนาประเทศ ในขณะที่ “สถาบันการศึกษา” ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการศึกษา และวิจัยเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐบาล ภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปถ่ายทอด และประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติและของโลก

 

You may have missed