คณะเกษตร มรภ.สงขลา เปิดสถานีปฏิบัติการพืชไร่ ให้อนุบาล ร.ร.สาธิตฯ เรียนรู้วิถีชีวิตปลูกข้าวนาดำ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา เปิดสถานีปฏิบัติการพืชไร่ให้น้องๆ หนูๆ โรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ ศึกษาวิถีชีวิตการทำนาปลูกข้าวนาดำ เรียนรู้โลกยุคดิจิตัลควบคู่วิถีชาวนาพื้นบ้าน

 


ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 35 คน เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานีปฏิบัติการพืชไร่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา

โดยได้ศึกษาวิถีชีวิตการทำนาปลูกข้าวนาดำ ในกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การทำนาและการปลูกข้าว โดยมี คุณครูณัฏฐณิชา สังข์ศิลป์เลิศ คุณครูดาวรฎี ศิริพานิช และ นางสาววลัยลักษณ์ บุญชูวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นผู้ดูแล


ในการนี้ ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ และ ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ร่วมให้การต้อนรับ และอธิบายเกี่ยวกับวิธีการปลูกข้าว พร้อมด้วยพี่ๆ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร นำน้องๆนักเรียนอนุบาลโรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา ปลูกข้าวดำนาอย่างสนุกสนาน ถือเป็นการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิตัลควบคู่ไปกับวิถีชาวนาพื้นบ้าน


นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed