โครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนภายใต้โครงการ “การสืบสานและต่อยอดการทำขนมพื้นบ้านเพื่ออาชีพ”

นราธิวาส-จัดทำโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนภายใต้โครงการ “การสืบสานและต่อยอดการทำขนมพื้นบ้านเพื่ออาชีพ”  เพื่อให้นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดทักษะทางด้านอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เพื่อให้โรงเรียนได้จัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดทักษะทางด้านอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียนด้วยนั้น


ในการนี้ นายไพโรจน์ หมื่นหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญธารวิทยา ได้จัดทำโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียน ใช้ชื่อกิจกรรมว่า “การสืบสานและต่อยอดการทำขนมพื้นบ้านเพื่ออาชีพ” โดยได้เชิญวิทยากรท้องถิ่น ภูมิปัญญา ชาวบ้าน และกลุ่มแม่บ้านที่มีความรู้ความสามารถในการทำขนมฯ มาสาทิตการทำขนมฯให้นักเรียนได้ดู เรียนรู้ด้วยตนเอง และลงมือปฏิบัติจริง ทำให้เกิดทักษะทางด้านการทำขนมต่างๆ ซึ่งเป็นการสืบสานและต่อยอดการทำขนมพื้นบ้านเพื่ออาชีพได้ในโอกาสต่อไป

การจัดกลุ่มเรียนรู้ในการทำขนมพื้นบ้านในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 การกวนอาซูรอ (กระทะที่ 1) กลุ่มที่ 2 การกวนอาซูรอ (กระทะที่ 2) กลุ่มที่ 3 การทำขนมเจาะหู กลุ่มที่ 4 การทำข้าวเหนียวมูลหน้ามะพร้าว
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จำนวน 15,500 บาท มีคณะครู นักเรียน บุคลากร และผู้ปกครอง เข้าร่วม ตาม เป้าหมายที่วางไว้ จำนวนกว่า 300 คน

ภาพ/ข่าว แวดาโอ๊ะ หะไร นราธิวาส

You may have missed