ศอ.บต. จัดกิจกรรมการบูรณาการร่วมกันเพื่อหาแนวทางการสร้างกลไกและกระบวนการให้ความช่วยเหลือ เพื่อคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อเด็กและสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศอ.บต. จัดกิจกรรมการบูรณาการร่วมกันเพื่อหาแนวทางการสร้างกลไกและกระบวนการให้ความช่วยเหลือ เพื่อคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อเด็กและสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 


ณ ห้องสะบารัง โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี จังหวัดปัตตานี นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.(พม.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการบูรณาการร่วมกันเพื่อหาแนวทางการสร้างกลไกและกระบวนการให้ความช่วยเหลือ เพื่อคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อเด็กและสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยมี ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ นางสาวปนัดดา อิสเฮาะ นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด คณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี นาวาอากาศเอก หญิงศรินทร สุวรรณพงศ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายมูฮัมมัดอายุป ปาทาน ผู้ช่วยเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ นางพารีดะ อาลีซู คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม พมจ. สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์สันติวิธี และนักวิชาการสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้


นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.(พม.) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ศอ.บต. ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันทำให้เกิดผลกระทบต่อเด็กและสตรีเป็นอย่างมาก และเห็นได้ว่าองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม มีบทบาทในการทำงานเป็นกลไกในการพัฒนาช่วยเหลือสังคม ศอ.บต.

จึงได้มีการจัดกิจกรรมการบูรณาการร่วมกันเพื่อหาแนวทางการสร้างกลไกและกระบวนการให้ความช่วยเหลือเพื่อคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อเด็กและสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน มุมมองการทำงาน รวมถึงการบูรณาการทำงาน ตลอดจนเพื่อหาแนวทางการสร้างกลไกหรือกระบวนการให้ความช่วยเหลือที่ติดขัด เกิดอุปสรรคในการให้ความช่วยเหลือเพื่อคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อเด็กและสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


นอกจากนี้ ศอ.บต.ยังได้รับเกียรติจากนักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่ประสบการณ์การทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคม มาเป็นวิทยากรกระบวนการประจำกลุ่ม รวมถึงแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอ หรือการพัฒนากลไก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. จะนำมาวิเคราะห์ประกอบกับข้อเสนอในกิจกรรมต่างๆก่อนหน้านี้ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขพัฒนาระบบกลไกการช่วยเหลือคุ้มครองและละเมิดสิทธิต่อเด็กและสตรีในพื้นที่


อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2563 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมกันถอดบทเรียนจากภารกิจงานที่ได้ปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อร่วมกันสะท้อนถึงปัญหาและแนวทางของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

You may have missed