ยกขบวนสินค้า OTOP 260 บูธ งาน “OTOP ทั่วไทยสุขใจ @ เมืองเก่าสงขลา”

สงขลา-ยกขบวนสินค้า OTOP 260 บูธ งาน “OTOP ทั่วไทยสุขใจ @ เมืองเก่าสงขลา”หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนรายได้ในระบบฐานราก ระหว่างวันที่ 5 – 13 กันยายน 2563

 

ที่โดมลานหน้าพิพิธภัณฑ์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “OTOP ทั่วไทย สุขใจ @ เมืองเก่าสงขลา”โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับเครือข่าย OTOP อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และเทศบาลนครสงขลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-13 กันยายน 2563มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจมา ชม ชิม ช๊อฟ กันเป็นจำนวนมาก วันนี้เป็นวันที่สามของงานในโดมจัดงานเต็มไปด้วยประชาชนที่เข้ามาเที่ยวงาน สำหรับยอดเงินจากการจำหน่ายสินค้าภายในงาน 2 วันที่ผ่านมาเป็น 5 ล้าน 5 แสนบาท


นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนในทุกมิติ ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน กล่าวคือ ให้นำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมีมาตรฐาน ยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ OTOP และพัฒนาต่อยอดสู่ SMEs อีกทั้งให้พัฒนาขีดความสามารถในเรื่องการบริหารจัดการการตลาดเพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นอีกช่องทางให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ประชาชนชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม อีกทั้งยังมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจและการลงทุนให้กับจังหวัดสงขลาอีกด้วย


นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงาน “OTOP ทั่วไทย สุขใจ @ เมืองเก่าสงขลา” เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายส่งเสริมพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิมให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการ SMEs จากจังหวัดสงขลาและจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีและสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา


ภายในงานมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้า SMEs อาหารชวนชิมจากจังหวัดสงขลาและทั่วประเทศ จำนวน 260 บูท โดยมีผู้ประกอบการของจังหวัดสงขลา จำนวน 60 บูท การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลผลิตด้านการเกษตรจากกลุ่มสัมมาชีพในชุมชนของจังหวัดสงขลา จำนวน 1 บูท ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ใช้เงินผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม สมทบเงินเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยไม่ใช้เงินงบประมาณทางราชการแต่อย่างใด ภายใต้การนำของคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาและได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากเทศบาลนครสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแล

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed