ฉก.ทพ.48 ร่วมกิจกรรม ชคต.สัมพันธ์ เชื่อมความสัมพันธ์ภายในชุมชน สร้างความเข้มแข็งในพื้นที่

นราธิวาส-ฉก.ทพ.48 ร่วมกิจกรรม ชคต.สัมพันธ์ เชื่อมความสัมพันธ์ภายในชุมชน สร้างความเข้มแข็งในพื้นที่

 


วันนี้ 7 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสากอ หมู่ที่ 4 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม ชุดคุ้มครองตำบลเชื่อมความสัมพันธ์ภายในชุมชน (ชคต.สัมพันธ์) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง เจ้าหน้าที่รัฐประจำชุดคุ้มครองตำบลสากอ ผู้นำท้องที่ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ให้มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

โดยมี นาย สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาสเขต 2 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสัญชัย เหสามี กำนันตำบลสากอ ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


สำหรับ กิจกรรมชุดคุ้มครองตำบลเชื่อมความสัมพันธ์ภายในชุมชน (ชคต.สัมพันธ์) เกิดขึ้นสืบเนื่องจาก ตามที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้อนุมัติให้สภาสันติสุขตำบล จัดกิจกรรมชุดคุ้มครองตำบลเชื่อมความสัมพันธ์ภายในชุมชน(ชคต.สัมพันธ์)ขึ้น ตามโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563

ภายใต้แผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารด้วยการมีส่วนร่วม และบูรณาการการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเกิดการบูรณาการงานพัฒนาให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศชาติสืบไป


สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2563 โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านมากมาย อันเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีการละเล่นในพื้นที่ ซึ่งมีการเปิดกิจกรรมด้วยการแข่งขันชักเย่อนัดพิเศษจากทีมประธาน และผู้นำในพื้นที่ นอกจากนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ยังร่วมแข่งขันขูดมะพร้าว ด้วยกระต่ายขูดมะพร้าว สามารถเรียกรอยยิ้ม สร้างสีสัน และความสนุกสนานจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก ในการนี้ทหารพรานหญิงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมบริการโรตี – ชาชักให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

You may have missed