ผู้นำ 2 ศาสนาสุไหงปาดีจับมือประสานการขับเคลือนและติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสุไหงปาดี

ผู้นำ 2 ศาสนาสุไหงปาดีจับมือประสานการขับเคลือนและติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสุไหงปาดี

 


ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ มอบหมายให้ นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และ พันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นผู้แทนร่วมประชุมประสานการขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภออำเภอสุไหงปาดี (Padee Complex)

โดยมีพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส/เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา นายแวอาแซ แวมามุ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส/ประธานชมรมอิหม่ามอำเภอสุไหงปาดี นายมะสอและ มะมิง เลขานุการชมรมอิหม่ามอำเภอสุไหงปาดี นายนูซี ยะโกะ เหรัญญิกชมรมอิหม่ามอำเภอสุไหงปาดี ร่วมพิจารณาจัดทำโครงการ “ Padee Complex เช็ดน้ำตาเด็กกำพร้าในวันฮารีรายอ อีดิลฟิตรี ” อย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ขาด ทุนทรัพย์ซื้อเสื้อผ้าใหม่ ช่วยเหลือทุนการศึกษา และช่วยเหลือสร้างอาชีพเด็กกำพร้าที่มีอายุ 14 ปี ขึ้นไป

ซึ่งเด็กกำพร้าส่วนใหญ่มาจากบิดาเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่และอยู่ในความดูแลของมัสยิดทั้ง ๔๗ แห่งในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2547 มาจนถึงปัจจุบัน มีจำนวน 417 คน การดำเนินการโครงการจะดำเนินการระดมทุนจากทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 10 ล้านบาท

จากการขายสินค้าหน้ากาก Selene Mask ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของโครงการ Padee Complex จัดตั้งเป็นกองทุน มีที่ปรึกษาของโครงการ และมีคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการจำนวน 27 คน จำนวน 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายอำเภอสุไหงปาดี ฝ่ายโครงการ Padee Complex ฝ่ายผู้นำศาสนาพุทธ และฝ่ายผู้นำศาสนาอิสลาม ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ( พ.ศ. 2563 –พ.ศ.2566 )

โดยเริ่มระดมทุนตามแผนงานของโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ได้มีการจัดทำโครงการระดมทุนสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาของเด็กๆ และเยาวชน จากโรงเรียนวัดประชุมชลธารา หมู่ที่ 6 บ้านควน ตำบล/อำดภอสุไหงปาดี กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)กามาลียะห – อิสลามียะห หมู่ที่ 3 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ให้เป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้เด็กๆ และเยาวชนอยู่ร่วมกัน โตมาด้วยกันได้รับการศึกษาที่ดีเหมือนๆ กัน ให้มีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่ของอำเภอสุไหงปาดีในอนาคต แผนการดำเนินการในอนาคตกำหนดจัดให้มีการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการทั้งสองโครงการในอาคารโครงการ Padee Complex ในโอกาสต่อไป

ภาพ/ข่าว แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส