ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ จชต.ประชุมติดตามและหารือแผนการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา จชต.

ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ จชต.ประชุมติดตามและหารือแผนการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา จชต.

 

ที่ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมหารือแผนการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (พม.) นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.(สถ.) ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กบย.) ศอ.บต. ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 และ11 ผู้แทนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา ผู้แทนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้ง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามและรับฟังแผนการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. จาก กอ.รมน.ภ 4 สน. ด้านความมั่นคง 2 กิจกรรม ประกอบด้วย การส่งเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่ และการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างรัฐกับองค์กรระหว่างประเทศใน จชต.ในส่วนของ ศอ.บต.ได้รายงานผลการดำเนินงานกำกับติดตามโครงการภายใต้แผนงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2563

โดยได้ดำเนินการจำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย แผนอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ทางกายและทางใจตามหลักศาสนา และแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนใน จชต. โครงการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรยากจนและผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมหารือแนวทางปรับเพิ่มโครงการฯ ให้เกิดการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อีกด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed