นราธิวาส-ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส-ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส

 

ที่โรงเรียนดารุสสาลาม ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพันเอก นายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้

ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานสุขภาพ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ บรรยายให้ความรู้แก่ นักเรียนระดับมัธยมปลาย, ประชาชนในพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงเรียน รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 จำนวน 100 คน นอกจากนี้ยังมีวิทยากรจากโรงพยาบาลระแงะ และวิทยากรจิตอาสา 904 ร่วมบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย

พันเอก นายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานสุขภาพ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การจัดอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในครั้งนี้ เป็นโครงการที่ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วน จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านการช่วยชีวิตประกอบการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ AED (Automated External Defibrillator)

โดยได้ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนดารุสสาลาม ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนศาสนา ซึ่งการจัดอบรมได้บรรยายให้ความรู้การประเมินอาการผู้ป่วย, การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการทำ Work shop ฝึกปฏิบัติการทำ CPR กับหุ่น โดยนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้จะได้รับประกาศนียบัตรการฝึกอบรมที่เป็นมาตรฐาน ทั้งนี้นอกจากนักเรียนจะมีความรู้สามารถในการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นได้อย่างถูกต้องแล้วยังสามารถที่จะนำใบประกาศนียบัตรนี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อประกอบวิชาชีพในอนาคตต่อไปได้

นอกจากนี้ ยังได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติเพื่อให้นักเรียนและผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการดำรงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นในเดือนมหามงคล เดือนสิงหาคม เพื่อเป็นการร่วมทำความดีเทิดพระเกียรติถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ในการนี้ ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ AED ให้แก่โรงเรียนดารุสสาลาม และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ลงนามถวายพระพร เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

You may have missed