สงขลา-วุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ จัดเวทีเสวนา “ การพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ศอ.บต.พร้อมผู้ว่าราชการทั้ง 3 จชต.และกอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่

สงขลา-วุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ จัดเวทีเสวนา “ การพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ศอ.บต.พร้อมผู้ว่าราชการทั้ง 3 จชต.และกอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่

 

ที่ ห้องประชุมชาลัด ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา วุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง เพื่อร่วมจัดเวทีเสวนา “การพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมี ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. นายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และพลตรี ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งมี นางวริษา ดวงจินดา และ พันเอกหญิง ดวงกมล เทวพิทักษ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมทั้งในการเสวนาได้ร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเปิดโอกาสในการสร้างความเข้าใจในเรื่อง บทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา ต่อส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน เข้าร่วม

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมเสวนาได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบในแต่ละหน่วยงาน ทั้ง ศอ.บต. ที่ขับเคลื่อนในทุกมิติสนับสนุนเชื่อมโยงบูรณาการกับทุกภาคส่วนในด้านการพัฒนา และหนุนเสริมความมั่นคง ในขณะที่กอ.รมน.ภาค 4 สน. มีบทบาทหน้าที่หลักในมิติความมั่นคงในพื้นที่ จชต.ในส่วนของจังหวัดยะลาที่มีอำเภอเบตงขึ้นชื่อด้านการท่องเที่ยวเป็นเมืองต้นแบบที่พึ่งพาตนเองอย่างยิ่งยื่น รัฐบาลผลักดันสนามบินเบตงและการเกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ด้านจังหวัดปัตตานีเป็นเมืองต้นแบบการเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานเกิดขึ้นหลายแห่งในพื้นที่ สามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้พื้นที่ และจังหวัดนราธิวาสเป็นเมืองต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศและมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งในแต่ละจังหวัดมีความโดนเด่นมีศักยภาพที่แตกต่างกันออกไปและการขับเคลื่อนในวันนี้สามารถที่จะพัฒนาเชื่อมโยงได้อีกหลายๆ มิติอีกด้วย

โดยโครงการ “สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน” เป็นการเดินหน้าลงพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน นำสมาชิกวุฒิสภาพบปะกับพี่น้องประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยแบ่งการลงพื้นที่เป็นรายภาคอันได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะของสังคมไทยและประเพณีการปกครองของไทยตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชน ทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับสามารถใช้เป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศ ตั้งแต่ระดับ ฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ


นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา