มรภ.สงขลา ลงพื้นที่บริการวิชาการ ต.ทุ่งลาน สนับสนุนชุมชนปลูกกาแฟเสริมรายได้ในสวนยาง

มรภ.สงขลา ลงพื้นที่บริการวิชาการ ต.ทุ่งลาน สนับสนุนชุมชนปลูกกาแฟเสริมรายได้ในสวนยาง

 


คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่ ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง ให้บริการวิชาการผ่านรายวิชาการจัดการดินเพื่อการผลิตพืช สนับสนุนชุมชนพัฒนาอาชีพ ปลูกกาแฟเสริมรายได้ในสวนยาง
ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เผยว่า

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา นำโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงการผลิตพืช จำนวน 42 คน ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการผ่านรายวิชาการจัดการดินเพื่อการผลิตพืช ณ ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการ ได้แก่ การประเมินสมบัติดิน การจัดการดินและปุ๋ย การวัดการเจริญเติบโตของกาแฟ การปลูกกาแฟและตัดแต่งกิ่งกาแฟ


ด้าน ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวว่า การลงพื้นที่บริการวิชาการครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา: การทำเกษตรผสมผสาน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรมที่ 5 สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ : การปลูกกาแฟเพื่อเสริมรายได้ในสวนยาง/ ไม้ผล/พืชผสมผสาน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 9 ราย ได้แก่ นายปานเทพ สุวรรณมาลา นายสมพงศ์ กองคิด นายอำนาจ ทองคีรี นายรัฐพล ประพรม นายธิติวุฒิ ประพรม นายสมควร สุวรรณรัตน์ นายวิลาศ เหมโก นายธนกร ประพรม และ นายเผิน จันทกาญจน์


ทั้งนี้ ในวันที่ 13 และ 20 สิงหาคม 2563 คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา จะลงพื้นที่ให้บริการวิชาการผ่านรายวิชาการจัดการดินเพื่อการผลิตพืช เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed