ศอ.บต.เตรียมความพร้อมกิจกรรมการนำคุณค่าหลักศาสนา สู่การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม

ศอ.บต.เตรียมความพร้อมกิจกรรมการนำคุณค่าหลักศาสนา สู่การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม

 


ที่ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศอ.บต. กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมการนำคุณค่าหลักศาสนา สู่การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรมที่สะท้อนการอยู่ร่วมกัน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายขอหลิด แซะอาหลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย วิชาการและกิจการพิเศษ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศอ.บต. เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ตัวแทนเครือข่ายฮัจย์ 5 จชต. เครือข่ายอินเดีย 4 จชต. และเครือข่ายชมรมสานใจไทย สู่ใจใต้ 5 จชต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม


สำหรับในการประชุมครั้งนี้มีการชี้แจงถึงการขับเคลื่อนกิจกรรมการนำคุณค่าหลักศาสนาสู่การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรมที่สะท้อนการอยู่ร่วมกัน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์ ปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน ทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิม ตลอดจนเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ในพื้นที่ 5 จชต.

ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน รวมทั้งสิ้น 340 คน ซึ่งรุ่นที่ 1 มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้แก่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล จะมีการดำเนินการในระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และรุ่นที่ 2 มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จะมีการดำเนินการในระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี


ทั้งนี้กิจกรรมการนำคุณค่าหลักศาสนาสู่การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรมที่จะสะท้อนการอยู่ร่วมกัน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีการดำเนินการทำกิจกรรมจิตอาสา โดยมีการลงพื้นที่ใน 5 จชต. เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาและสถานที่สาธารณประโยชน์ในลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา