ศอ.บต.ประชุมหารือสินเชื่อซอฟโลนช่วยเหลือผู้ประกอบการจากผลกระทบโควิด 19

ศอ.บต.ประชุมหารือสินเชื่อซอฟโลนช่วยเหลือผู้ประกอบการจากผลกระทบโควิด 19

 


ที่ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศอ.บต. กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ตามมาตรการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือสินเชื่อ Soft Loan ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมและมีผู้แทนคณะกรรมการบริหารการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ตามมาตรการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จชต. ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากหอการค้า จังหวัดยะลา สภาอุตสาหกรรม จังหวัดยะลา สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 5 สำนักงานคลัง เขต 9 ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และผู้บริหารและผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ เข้าร่วม


โดยวันนี้ที่ประชุมได้มีการสรุปภาพรวมการให้สินเชื่อของแต่ละธนาคารในรอบที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการในพื้นที่ และได้มีการสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ทั้งในส่วนของธนาคารและผู้ประกอบการที่ดำเนินการขอกู้ โดยส่วนใหญ่ยังคงพบปัญหาด้านการดำเนินการในเรื่องเงื่อนไขของการขอกู้ยืม ซึ่งอาจส่งผลต่อความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจในพื้นที่ ทั้งนี้ ศอ.บต. และคณะกรรมการบริหารงานฯทั้งหมด พร้อมนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ ในขณะเดียวกันก็จะให้ความสำคัญต่อการสร้างเสถียรภาพทางการเงินเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายสำคัญในการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ต่อไป


สำหรับ สินเชื่อ Soft Loan เป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพื่อส่งเสริมการลงทุน ลดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่ที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ จชต. โดยมีวิธีการให้ความช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสิน ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดให้สามารถกู้ยืมเงินผ่านสถาบันการเงินของธนาคารออมสิน ธนาคารพาณิชย์ในประเทศและสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา