นราธิวาส-ประชุมการจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 3 – 12 สิงหาคม 2563 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID – 19

นราธิวาส-ประชุมการจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 3 – 12 สิงหาคม 2563 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID – 19

 

ที่ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมการจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายชวลิต ผลศรีทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาด นางวัลลภา สุขศิริมัช รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจและตื้นตันใจของชาวจังหวัดนราธิวาส ที่สำนักพระราชวังเลือกจังหวัดนราธิวาสจัดตั้งครัวพระราชทานฯ ซึ่งดำเนินการครั้งนี้เป็นจังหวัดสุดท้ายในลำดับที่ 8 โดยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและประชาชนทุกคนมีหน้าที่ดำเนินการขับเคลื่อนครัวพระราชทานฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ ประชาชนได้รับอาหารจากครัวพระราชทาน และทุกฝ่ายที่ร่วมปฏิบัติงานมีความสุขไปด้วยกัน ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้มีการมอบหมายภารกิจต่างๆโดยจะมีการกำหนดรายละเอียดที่ชัดเจน มีหัวหน้าทีมแต่ละฝ่ายในการรับผิดชอบงาน หลังจากออกคำสั่งแล้วจะมีการซักซ้อมการปฏิบัติอีกครั้ง สำหรับส่วนที่ต้องให้ความสำคัญ คือ ห้องน้ำ การระบายน้ำ ที่ต้องจัดระบบให้ถูกสุขลักษณะ โดยจะลงไปตรวจทุกวัน สำหรับจำนวนอาหารที่แจกแต่ละวันจะมีการแจ้งยอดอีกครั้ง เนื่องจากจะสำรวจข้อมูลเพื่อให้ทั่วถึง และจะมีการสำรวจกลุ่มเปราะบางเพิ่มเติม


สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีการนำเสนอขั้นตอนและวิธีการจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน” อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีการกำหนดรายละเอียดในเรื่องต่างๆ อาทิ สถานที่จัดตั้งครัวพระราชทาน การจัดเวที จำนวนจิตอาสาที่จะร่วมปฏิบัติงานในครัว การเตรียมสถานที่ การสำรวจสถานที่จำหน่ายวัตถุดิบต่างๆ มีจุดชั่งตวงเครื่องปรุงประกอบอาหาร การแจกจ่ายอาหาร การจัดเก็บขยะ ที่ต้องถูกสุขลักษณะการปฏิบัติงาน การดูแลความปลอดภัย รวมทั้งมีการเว้นระยะห่าง การตรวจวัดอุณหภูมิ การลงทะเบียน และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าผ่านสื่อต่างๆ โดยจะมีพิธีเปิด “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563


ในการประกอบอาหารจะใช้สตรีมุสลิมโดยเน้นเรื่องของวัตถุดิบ อุปกรณ์ ที่ต้องปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ส่วนหนึ่งจะนำมาจากฟาร์มตัวอย่าง รวมทั้งกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมและฟาร์มที่ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริดูแลโดยจะมีการสำรวจวงรอบของการผลิตอีกครั้ง
หลังจากการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้นำคณะจากสภากาชาดไทยไปดูสถานที่ที่จะมีการจัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านข้างศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

You may have missed