ผู้ช่วย รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี รุกขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน”

ผู้ช่วย รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี รุกขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน”

 

 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติ เป็นประธานในการจัดงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2563 “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชุรี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายแพทย์ เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี ผู้บริหาร หัวหน้าและหัวหน้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ

 

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า กระทรวงแรงงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจงานสำคัญของสำนักงานประกันสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และวินิจฉัยเยียวยาผู้ประกันตน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมาโดยตลอด รวมถึงการให้ความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของผู้ประกันตน มีการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการตรวจสุขภาพเชิงรุก ดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่ม โดยได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2563 “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” ให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินกิจกรรมอย่างแข็งขัน เพื่อดูแลสุขภาพของแรงงานในสถานประกอบการทั่วประเทศให้มีสุขภาพที่ดี และหันมาสนใจสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้ใช้แรงงานยังได้มีโอกาสพบสถานพยาบาลที่พร้อมนำแพทย์และพยาบาล เข้าตรวจสุขภาพประจำปีในสถานประกอบการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงการจัดงาน “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” ร่วมกับโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในครั้งนี้  ว่าการดำเนินงานตามโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือที่ดีระหว่าง นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สถานพยาบาลหน่วยงานภาคีเครือข่าย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความสำคัญกับสำนักงานประกันสังคม ร่วมกันรณรงค์การขับเคลื่อนการจัดงานฯ โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเอง การลดความเสี่ยงภาวะสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเรื้อรัง และโรคที่เกิดจากการทำงาน” เรื่อง “รู้จริง COVID-19 ไปกับประกันสังคม” โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลโพธาราม และเรื่อง “ความรู้ด้านประกันสังคม” จากวิทยากรสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี อีกทั้งมีนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ตอบข้อซักถามงานประกันสังคม พร้อมกันนี้ยังมีการตรวจสุขภาพฟรีจากโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ซึ่งในโอกาสนี้ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ยังได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับผู้ประกันตนที่ป่วย ณ อาคารหอผู้ป่วยโรงพยาบาลโพธาราม และผู้ประกันตนทุพพลภาพที่บ้านพัก พร้อมกันนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ได้ไปตรวจเยี่ยมเครือข่ายประกันสังคมขอสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี ณ ศาลาหัตถกรรม (ชาสุขใจ) วัดดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อีกด้วย อย่างไรก็ดีสำนักงานประกันสังคม โดยกระทรวงแรงงาน มีความตั้งใจที่จะดูแลแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองมีหลักประกันความมั่นคง ในการทำงาน การเข้าถึงบริการของรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในชีวิตต่อไป

You may have missed