ปลัดกระทรวงแรงงานลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ ก.ยุติธรรม ก.การต่างประเทศ ก.สาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น  ส่งเสริมโอกาสแรงงานไทยทำงานที่มีทักษะ 14 สาขาอาชีพ ในประเทศญี่ปุ่น

ปลัดกระทรวงแรงงานลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ ก.ยุติธรรม ก.การต่างประเทศ ก.สาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น  ส่งเสริมโอกาสแรงงานไทยทำงานที่มีทักษะ 14 สาขาอาชีพ ในประเทศญี่ปุ่น

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดระบบและการพำนักของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (MEMORANDUM OF COOPERATION ON A BASIC FRAMEWORK FOR INFORMATION PARTNERSHIP FOR PROPER OPERATION OF THE SYSTEM PERTAINING TO FOREIGN HUMAN RESOURCES WITH THE STATUS OF RESIDENCE OF “SPECIFIED SKILLED WORKER)


ทั้งนี้สืบเนื่องจากจากการที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการรับคนเข้าเมืองตามภาคเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งกำหนดสถานะของการพำนักอาศัยรูปแบบใหม่ให้แก่แรงงานต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ชื่อว่า “แรงงานที่มีทักษะเฉพาะ” เพื่อพยายามดึงดูดกำลังแรงงานต่างชาติให้เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นให้ได้ตามเป้าหมายจำนวน 345,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2568 เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานใน 14 สาขาอาชีพ อาทิ ภาคเกษตรกรรม ก่อสร้าง ภาคบริการโรงแรมและการบริบาลผู้สูงอายุ พร้อมกับเสนอให้มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือกับหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย

ในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงแรงงานได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยในการหารือข้อราชการกับ Ms. Shoko Sasaki ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดส่งและการรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะจากประเทศไทยไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นให้เป็นไปอย่างราบรื่น แก้ไขปัญหาในการส่งและการรับแรงงาน และปัญหาของการพำนักอยู่ในญี่ปุ่นของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการถ่ายทอดทักษะฝีมือทางเทคนิค รวมถึงการกระชับความสัมพันธ์ด้านแรงงานระหว่างกระทรวงแรงงานและหน่วยงานภาครัฐของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกันของทั้งสองประเทศบรรลุสู่จุดมุ่งหมายต่อไป

 

You may have missed