เชียงใหม่-รร.ยุพราชวิทยาลัย จัดการแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ประจำปี“YEP & IP Showcase 2020”

เชียงใหม่-รร.ยุพราชวิทยาลัย จัดการแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ประจำปี“YEP & IP Showcase 2020”

 

วันที่ 26 มกราคม 2563 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดการแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ประจำปี “YEP & IP Showcase 2020”กิจกรรมโครงการ English Program และโครงการ International Program โดยมี นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการแสดง นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวรายงาน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

 

นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวว่า การแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ประจำปี (YEP & IP Showcase 2020)” การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสำคัญของโลก เป็นภาษาที่สองรองลงมาจากภาษาประจำชาติเป็นแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิตโดยเฉพาะในอนาคตข้างหน้า ซึ่งอาเซียนเองได้กำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็น “working language” หรือ “ภาษาทำงาน” ของทุกคนในอาเชียน ทุกคนต้องเรียนรู้ และใช้ภาษาอังกฤษให้ได้ทั้งสิ้น

 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาในทุกด้าน รวมถึงการเตรียมความพร้อมการเป็นพลมืองโลกที่ดีของนักเรียน โดยมีการเปิดสอนในหลักสูตร English Program และ International Program มาเป็นระยะเวลานาน จนเป็นที่ยอมรับจากชุมชนและสังคม ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเล่าเรียนเป็นจำนวนมากจากผลผลิตทางการศึกษาที่ผ่านมา ศิษย์เก่ารุ่นแล้วรุ่นเล่า ล้วนประสบความสำเร็จมีหน้าที่การงานที่ดี เป็นผู้นำของสังคม ทั้งนี้เพราะความตั้งใจจริงในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความร่วมมือร่วมใจให้การสนับสนุนจากผู้ปกครอง ด้วยเหตุนี้ จึงขอสนับสนุนการจัดงานการแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ประจำปี (YEP& PShowcase) ในวันนี้ กระผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานในครั้งนี้จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

 

นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า การแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ประจำปีพุทธศักราช 2562 (YEP & IP Showcase) ” ซึ่งทางโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนในโครงการ English Program และ International Programได้พร้อมใจกันจัดงานนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ และมีความมั่นใจในการแสดงออกในที่สาธารณะ หลังจากที่ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางด้านภาษามาตลอดระยะเวลา ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด การวางแผน การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ความรับผิดชอบ และเห็นความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ

 

และเพื่อให้ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนได้มองเห็นพัฒนาการทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในโครงการ (English Program) และ (International Program) ในแต่ละ ระดับชั้น ซึ่งโรงเรียนได้รับความร่วมมือสนับสนุนอย่างดียิ่งจากชุมชน ผู้ปกครอง ที่ให้ การสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้โรงเรียนเจริญเติบโต ก้าวหน้า ผู้ปกครองและชุมชนให้ความไว้วางใจ ศรัทธา และเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพการมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นในทุกปีการศึกษา เป็นตัวชี้วัดความมีคุณภาพของโรงเรียน

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

You may have missed