ศอ.บต.หารือร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในพื้นที่ชายแดนใต้

ศอ.บต.หารือร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในพื้นที่ชายแดนใต้

 


ที่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมประชุมหารือการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สืบเนื่องจากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการระหว่างปี 2551-2559 มีจำนวนนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) จำนวน 780,537 คน โดยในแต่ละปีนักเรียนเหล่านี้ได้เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานไร้ฝีมือเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากได้มีการบูรณาการช่วยเหลือเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนกลุ่มดังกล่าวหลังจบการศึกษาภาคบังคับแล้วจะช่วยให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน

 

ในฐานะแรงงานฝีมือเพื่อทำให้มีรายได้ มีค่าจ้างที่สูงขึ้น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินการโครงการนำร่อง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนยากจนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดในการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มดังกล่าวซึ่งผลการดำเนินการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

 

ทั้งนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาเห็นแล้วว่าโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ มีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงได้ขยายผลโครงการมายังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และจัดทำแผนการติดตามและสนับสนุนโครงการดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปตามวัตถุประสงค์จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ อาทิ การสำรวจนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ วิธีการดำเนินการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ การดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความพร้อมของหน่วยงานต่างๆในการจัดหาหลักสูตรฝึกอบรม จัดหาตำแหน่งว่างของสถานประกอบการแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับความต้องการของตลาดอีกด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

You may have missed