บลูเทคซิตี้ “ร่วมแจกข้าวกล่อง”ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

บลูเทคซิตี้ “ร่วมแจกข้าวกล่อง”ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

   

วันนี้( 06 มิ.ย 67 )ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมด้วย นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอบางปะกง ,นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้นำชุมชน ประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

   

ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราได้ดำเนินการ จัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์ถึงปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ เพื่อจัดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในรูปแบบบูรณาการ งานบริการวิชาการเกษตรทุกสาขาการสาธิตส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร จัดนิทรรศการความรู้ทางการเกษตรเครื่องมือ อุปกรณ์เข้าช่วยในการปฏิบัติงาน ณ จุดเดียวในรูปแบบให้บริการเคลื่อนที่ ในวันนี้เปิดให้บริการคลินิกเกษตร ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดินคลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกส่งเสริมการเกษตร และคลินิกทั่วไปโดยมีเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเขาดิน และตำบลใกล้เคียงของอำเภอบางปะกง เข้าร่วมงาน จำนวน ๑๐๐ ราย

   

ทั้งนี้บลูเทค ซิตี้ ได้เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยการ นึกข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง มาแจกฟรี ให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จึงมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี

You may have missed