สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยมอบ รางวัลผู้ผลิตรายการสื่อดีเด่น รายการเปิดฟ้า ช่อง 5(ช่วงคนละไม้คนละมือ)

สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยมอบ รางวัลผู้ผลิตรายการสื่อดีเด่น รายการเปิดฟ้า ช่อง 5(ช่วงคนละไม้คนละมือ)

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ.ห้องประชุมโรงแรมหรรษา เจบี ถ.จุติอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาคุณ โกสินธ์ จินาอ่อนบรรรณาธิการข่าว รายการเปิดฟ้า ช่อง 5 (ช่วงคนละไม้คนละมือ)เข้ารับรางวัลผู้ผลิตรายการสื่อดีเด่นที่ช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะยากลําบากด้วยสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ได้รับงบสนับสนุนจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ ให้จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเครือข่ายกับการลดพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม เสริมพลังครอบครัวคนพิการด้านการส่งเสริมอาชีพ

 

รวมทั้งเสริมพลังองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็ง และประชุมใหญ่ สามัญ ประจําปี 2566 โดยมี มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ปรึกษาสมาคมฯ กรรมการเครือข่ายภาค/เขต คนพิการทางจิตและผู้ดูแล แกนนําชมรมเครือข่าย วิทยากรและเจ้าหน้าที่ รวมจํานวน 1,940 คน คุณนุชจารี คล้ายสุวรรณ” นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศ(กล่าวว่า)โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 256 เสนอให้มอบ รางวัลให้กับ หน่วยงาน องค์กร และบุคคล ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนงานด้านคนพิการ ซึ่งทางสมาคมฯ ได้พิจารณาชื่อบุคคล/หน่วยงาน/องค์กรรับรางวัล

   

(1)นายวิสิทธิ์ จันทร์สิงห์ บุคคลดีเด่นที่สนับสนุนงานองค์กรคนพิการ
(2)ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ
องค์กรดีเด่นที่สนับสนุนงานองค์กรคนพิการ
(3)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเปา
หน่วยงานดีเด่นที่สนับสนุนงานองค์กรคนพิการ
(4)องค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง
หน่วยงานดีเด่นที่สนับสนุนงานองค์กรคนพิการ
(5)นางภมริน เชาวนจินดา
บุคคลดีเด่นที่ช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก

   

(6)โรงพยาบาลสวนปรุง
หน่วยงานดีเด่นที่ช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก
(7)โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
หน่วยงานดีเด่นที่ช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก
(8)โรงพยาบาลบางระกำ
หน่วยงานดีเด่นที่ช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก
(9)รายการ เปิดฟ้า ช่วง คนละไม้คนละมือ
ผู้ผลิตรายการสื่อดีเด่นที่ช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก
(10)สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลก
องค์กรดีเด่นที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ
(11)องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน


หน่วยงานดีเด่นที่สนับสนุนงานองค์กรคนพิการ/องค์กร เข้ารับรางวัล นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศ(กล่าวเพิ่มเติม )โดยคณะผู้บริหารและกรรมการบริหารสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศเห็นว่า รายการ เปิดฟ้า ช่วง คนละไม้คนละมือ เป็นผู้ผลิตรายการสื่อดีเด่นที่ช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะ ยากลําบากทางคณะกรรมการจึงเสนอให้รายการ เปิดฟ้าช่วง คนละไม้คนละมือเข้ารับรางวัล
ในครั้งนี้

You may have missed